100 Câu Trắc Nghiệm Phương Trình Quy Về Bậc Nhất Bậc Hai Có Đáp Án

0
2690

100 câu trắc nghiệm phương trình quy về bậc nhất bậc hai có đáp án và lời giải chi tiết bao gồm các dạng toán: hàm số bậc nhất; số nghiệm của phương trình bậc hai;dấu của nghiệm phương trình bậc hai; biểu thức đối xứng giữa các nghiệm của phương trình bậc hai; tính chất nghiệm của phương trình bậc hai; phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. Tài liệu được soạn dưới dạng file word gồm 57 trang. Các bạn xem và download ở dưới.

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT BẬC HAI CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Vấn đề 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Câu 1.​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ m​​ để phương trình​​ m2-4x=3m+6​​ vô nghiệm.

A.​​ m=1.​​ B.​​ m=2.​​ C.​​ m=±2.​​ D.​​ m=-2.

Câu 2.​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ m​​ để phương trình​​ mx-m=0​​ vô nghiệm.

A.​​ m.​​ B.​​ m=0.​​ C.​​ mR+.​​ D.​​ mR.

Câu 3.​​ Tìm giá trị thực của tham số​​ m​​ để phương trình​​ m2-5m+6x=m2-2m​​ vô​​ nghiệm.

A.​​ m=1.​​ B.​​ m=2.​​ C.​​ m=3.​​ D.​​ m=6.

Câu 4.​​ Cho phương trình​​ m+12x+1=7m-5x+m. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ m​​ để phương trình đã cho vô nghiệm.

A.​​ m=1.​​ B.​​ m=2;m=3.​​ C.​​ m=2.​​ D.​​ m=3.​​ 

Câu 5.​​ Cho hai hàm số​​ y=m+1x2+3m2x+m​​ và​​ y=m+1x2+12x+2.​​ Tìm tất cả các giá trị của tham số​​ m​​ để đồ thị hai hàm số đã cho không cắt nhau.

A.​​ m=2.​​ B.​​ m=-2.​​ C.​​ m=±2.​​ D.​​ m=1.​​ 

Câu 6.​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ m​​ để phương trình​​ 2m-4x=m-2​​ có nghiệm duy nhất.

A.​​ m=-1.​​ B.​​ m=2.​​ C.​​ m-1.​​ D.​​ m2.

Câu 7.​​ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số​​ m​​ thuộc đoạn​​ -10;10​​ để phương trình​​ m2-9x=3mm-3​​ có nghiệm duy nhất ?

A.​​ 2.​​ B.​​ 19.​​ C.​​ 20.​​ D.​​ 21.

Câu 8.​​ Gọi​​ S​​ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số​​ m​​ thuộc đoạn​​ -5;10​​ để phương trình​​ m+1x=3m2-1x+m-1​​ có nghiệm duy nhất.​​ 

 Tổng các phần tử trong​​ S​​ bằng:

A.​​ ​​ B.​​ ​​ C.​​ ​​ D.​​ 

Câu 9.​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ ​​ để phương trình​​ ​​ có nghiệm duy nhất​​ 

A.​​ ​​ B.​​ ​​ C.​​ ​​ D.​​ 

Câu 10.​​ Cho hai hàm số​​ ​​ và​​ .​​ Tìm tất cả các giá trị của tham số​​ ​​ để đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau.

A.​​ ​​ B.​​ ​​ C.​​ D.​​ 

Câu 11.​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ ​​ để phương trình​​ ​​ có nghiệm đúng với mọi​​ ​​ thuộc​​ 

A.​​ B.​​ C.​​ D.​​ 

Câu 12.​​ Cho phương trình​​ ​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ ​​ để phương trình đã cho có nghiệm.

A.​​ B.​​ C.​​ ​​ và​​ ​​ D.​​ 

Câu 13.​​ Cho phương trình​​ ​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ ​​ để phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi​​ ​​ thuộc​​ 

A.​​ B.​​ C.​​ D.​​ Không tồn tại.

Câu 14.​​ Cho phương trình​​ ​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ ​​ để phương trình đã cho có nghiệm.

A.​​ B.​​ C.​​ ​​ D.​​ 

Câu 15.​​ Cho hai hàm số​​ ​​ và​​ .​​ Tìm tất cả các giá trị của tham số​​ ​​ để đồ thị hai hàm số đã cho trùng nhau.

A.​​ ​​ B.​​ ​​ và​​ ​​ 

C.​​ D.​​ 

Vấn đề 2. SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Câu 16.​​ Phương trình​​ ax2+bx+c=0​​ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

A.​​ a=0.​​ B.​​ a0Δ=0​​ hoặc​​ a=0b0.

C.​​ a=b=c=0.​​ D.​​ a0Δ=0.

Câu 17.​​ Số​​ -1​​ là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau?

A.​​ x2+4x+2=0.​​ B.​​ 2x2-5x-7=0.​​ 

C.​​ -3x2+5x-2=0.​​ D.​​ x3-1=0.

Câu 18.​​ Nghiệm của phương trình​​ ​​ có thể xem là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số nào sau đây?

A.​​ ​​ và​​ B.​​ ​​ và​​ 

C.​​ ​​ và​​ D.​​ ​​ và​​ 

Câu 19.​​ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực​​ ​​ thuộc đoạn​​