Bài Tập Trắc Nghiệm Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Có Đáp Án

0
3498

Bài tập trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số lớp 10 có đáp án và lời giải. Các bạn xem ở dưới nhé.

TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ​​ LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN​​ VÀ LỜI GIẢI

Câu 6.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=3x-12x-2.

A.​​ D=R.B.​​ D=1;+.C.​​ D=R\1.​​ D.​​ D=1;+.

Câu 7.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2x-12x+1x-3.

A.​​ D=3;+.B.​​ D=R\-12;3.C.​​ D=-12;+​​ D.​​ D=R.

Câu 8.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca​​ hàm s​​ y=x2+1x2+3x-4.

A.​​ D=1;-4.B.​​ D=R\1;-4.C.​​ D=R\1;4.​​ D.​​ D=R.

Câu 9.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+1x+1x2+3x+4.

A.​​ D=R\1.B.​​ D=-1.C.​​ D=R\-1.​​ D.​​ D=R.

Câu 10.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2x+1x3-3x+2.

A.​​ D=R\1;2.B.​​ D=R\-2;1.C.​​ D=R\-2.​​ D.​​ D=R.

Câu 11.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+2-x+3.​​ 

A.​​ D=-3;+.​​ B.​​ D=-2;+.C.​​ D=R.​​ D.​​ D=2;+.

Câu 12.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=6-3x-x-1.​​ 

A.​​ D=1;2.​​ B.​​ D=1;2.​​ C.​​ D=1;3.​​ D.​​ D=-1;2.​​ 

Câu 13.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=3x-2+6x4-3x.​​ 

A.​​ D=23;43.​​ B.​​ D=32;43.​​ C.​​ D=23;34.​​ D.​​ D=-;43.​​ 

Câu 14.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+4x2-16.​​ 

A.​​ D=-;-22;+.​​ B.​​ D=R.​​ 

C.​​ D=-;-44;+.​​ D.​​ D=-4;4.​​ 

Câu 15.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x2-2x+1+x-3.

A.​​ D=-;3.​​ B.​​ D=1;3.C.​​ D=3;+.​​ D.​​ D=3;+.​​ 

Câu 16.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2-x+x+2x.​​ 

A.​​ D=-2;2.​​ B.​​ D=-2;2\0.​​ C.​​ D=-2;2\0.​​  D.​​ D=R.​​ 

Câu 17.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca​​ hàm s​​ y=x+1x2-x-6.​​ 

A.​​ D=3.​​ B.​​ D=-1;+\3.​​ C.​​ D=R.​​ D.​​ D=-1;+.​​ 

Câu 18.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=6-x+2x+11+x-1.​​ 

A.​​ D=1;+.​​ B.​​ D=1;6.​​ C.​​ D=R.D.​​ D=1;6.​​ 

Câu 19.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+1x-32x-1.​​ 

A.​​ D=R.​​ B.​​ D=-12;+\3.

C.​​ D=12;+\3.​​ D.​​ D=12;+\3.​​ 

Câu 20.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+2xx2-4x+4.​​ 

A.​​ D=-2;+\0;2.​​ B.​​ D=R.​​ 

C.​​ D=-2;+.​​ D.​​ D=-2;+\0;2.​​ 

Câu 21.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=xx-x-6.​​ 

A.​​ D=0;+\3.​​ B.​​ D=0;+\9.​​ 

C.​​ D=0;+\3.​​ D.​​ D=R\9.​​ 

Câu 22.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x-13x2+x+1.​​ 

A.​​ D=1;+.​​ B.​​ D=1.​​ C.​​ D=R.​​ D.​​ D=-1;+.​​ 

Câu 23.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x-1+4-xx-2x-3.

A.​​ D=1;4.B.​​ D=1;4\2;3.​​ C.​​ 1;4\2;3.​​ D.​​ -;14;+.​​ 

Câu 24.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x2+2x+2-x+1.

A.​​ D=-;-1.​​ B.​​ D=-1;+.C.​​ D=R\-1.​​ D.​​ D=R.

Câu 25.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2018x2-3x+23-x2-73.

A.​​ D=R\3.​​ B.​​ D=R.​​ 

C.​​ D=-;12;+.​​ D.​​ D=R\0.​​ 

Câu 26.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=xx-2+x2+2x.

A.​​ D=R.​​ B.​​ D=R\-2;0.​​ C.​​ D=R\-2;0;2.​​ D.​​ D=2;+.​​ 

Câu 27.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2x-1xx-4.

A.​​ D=R\0;4.​​ B.​​ D=0;+.C.​​ D=0;+\4.D.​​ D=0;+\4.​​ 

Câu 28.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=5-3xx2+4x+3.​​ 

A.​​ D=-53;53\-1.​​ B.​​ D=R.​​ 

C.​​ D=-53;53\-1.​​ D.​​ D=-53;53.​​ 

Câu 29.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ fx=12-x;x12-x;x<1.​​ 

A.​​ D=R.​​ B.​​ D=2;+.​​ C.​​ D=-;2.​​ D.​​ ..​​ 

Câu 30.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ fx=1x;x1x+1;x<1.​​ 

A.​​ D=-1.​​ B.​​ D=R.​​ C.​​ D=-1;+.​​ D.​​ D=-1;1.​​ 

Câu 31.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s​​ y=x-m+1+2x-x+2m​​ xác đnh trên khong​​ -1;3.

A.​​ Không có giá tr​​ m​​ tha mãn.B.​​ m2.​​ 

C.​​ m3.​​ D.​​ m1.​​ 

Câu 32.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s​​ y=x+2m+2x-m​​ xác đnh trên​​ -1;0.​​ 

A.​​ m>0m<-1.​​ B.​​ m-1.​​ C.​​ m0m-1.​​ D.​​ m0.​​ 

Câu 33.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s​​ y=mxx-m+2-1​​ xác đnh trên​​ 0;1.​​ 

A.​​ m-;322.​​ B.​​ m-;-12.​​ 

C.​​ m-;13.D.​​ m-;12.​​ 

Câu 34.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s

​​ y=x-m+2x-m-1​​ xác đnh trên​​ 0;+.

A.​​ m0.​​ B.​​ m1.​​ C.​​ m1.D.​​ m-1.

Câu 35.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s​​ y=2x+1x2-6x+m-2​​ xác đnh trên​​ R.

A.​​ m11.​​ B.​​ m>11.​​ C.​​ m<11.​​ D.​​ m11.​​ 

ĐÁP ÁN​​ 

 

Câu

6

7

8

9

10

ĐA

C

B

B

C

B

Câu

11

12

13

14

15

ĐA

B

B

C

C

C

Câu

16

17

18

19

20

ĐA

C

B

B

D

A

Câu

21

22

23

24

25

ĐA

B

C

C

D

A

Câu

26

27

28

29

30

ĐA

A

D

A

D

D

Câu

31

32

33

34

35

ĐA

A

C

D

D

B

 

LỜI GIẢI

 

Câu 6.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ 2x-20x1.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\1.​​ Chn C.

Câu 7.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ 2x+10x-30x-12x3.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\-12;3.​​ Chn B.

Câu 8.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2+3x-40x1x-4.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\1;-4.​​ Chn B.

Câu 9.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x+10x2+3x+40x-1.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\-1.​​ Chn C.

Câu 10.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x3-3x+20x-1x2+x-20

x-10x2+x-20x1x1x-2x1x-2.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\-2;1​​ Chn B.

Câu 11.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x+20x+30x-2x-3x-2.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-2;+.​​ Chn B.

Câu 12.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ 6-3x0x-10x2x11x2.

Vy tp xác đnh ca​​ hàm s​​ là​​ D=1;2.​​ Chn B.

Câu 13.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ 3x-204-3x>0x23x<4323x<43..

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=23;43.​​ Chn C.

Câu 14.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2-16>0x2>16x>4x<-4​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-;-44;+.​​ Chn C.

Câu 15.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x2-2x+10x-30x-120x-30xRx3x3.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=3;+.​​ Chn C.

Câu 16.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ 2-x0x+20x0x2x-2x0.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-2;2\0.​​ Chn C.

Câu 17.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x+10x2-x-60x-1x3x-2x-1x3.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-1;+\3.​​ Chn B.

Câu 18.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ 6-x0x-101+x-10luoânñuùngx6x11x6.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=1;6.​​ Chn B.​​ 

Câu 19.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x-302x-1>0x3x>12.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=12;+\3.​​ Chn D.

Câu 20.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x+20x0x2-4x+4>0x+20x0x-22>0x-2x0x2.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-2;+\0;2.​​ Chn A.

Câu 21.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x0x-x-60x0x3x0x9.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=0;+\9.​​ Chn B.

Câu 22.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2+x+10​​ luôn đúng vi mi​​ xR.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R.​​ Chn C.

Câu 23.​​ Hàm​​ s​​ xác đnh khi

​​ x-104-x0x-20x-30x1x4x2x31x4x2x3.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=1;4\2;3.​​ Chn C.

Câu 24.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2+2x+2-x+10x+12+1x+1

x+1<0x+12+10x+10x+12+1x+12

x+1<0x+10xR.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R.​​ Chn D.

Câu 25.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2-3x+23-x2-730x2-3x+23x2-73

x2-3x+2x2-793xx3.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\3.​​ Chn A.

Câu 26.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-2+x2+2x0.

Xét phương trình​​ x-2+x2+2x=0

x-2=0x2+2x=0x=2x=0x=-2x

Do đó,​​ x-2+x2+2x0​​ đúng vi mi​​ xR.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R.​​ Chn A.

Câu 27.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ xx-4>0x-40x>0x4x>0.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=0;+\4.​​ Chn D.

Câu 28.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ 5-3x0x2+4x+30​​ 

x53x-1x-3-53x53x-1x-3

-53x53x-1.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-53;53\-1.​​ Chn A.

Câu 29.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x12-x0x<12-x0.

x1x2x<1x2x1x2x<1

Vy xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\2.​​ Chn D.

Câu 30.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x1x0x<1x+10x1x<1x-1.

Vy xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-1;+.​​ Chn D.

Câu 31.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-m+10-x+2m>0xm-1x<2m.​​ 

​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=m-1;2m​​ vi điu kin​​ m-1<2mm>-1.​​ 

Hàm s​​ đã cho xác đnh trên​​ -1;3​​ khi và ch​​ khi​​ -1;3m-1;2m​​ 

m-1-1<32mm0m32m.​​ Chn A.

Câu 32.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-m0xm.​​ 

​​ Tp​​ xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\m.​​ 

Hàm s​​ xác đnh trên​​ -1;0​​ khi và ch​​ khi​​ m-1;0m0m-1.​​ Chn C.

Câu 33.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-m+20x-m+2-10xm-2xm-1.

​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=m-2;+\m-1.

Hàm s​​ xác đnh trên​​ 0;1​​ khi và ch​​ khi​​ 0;1m-2;+\m-1

m-20<1m-1m-10​​ m2m2m1m=2m1Chn D.

Câu 34.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-m02x-m-10xmxm+12*.​​ 

​​ TH1:​​ Nếu​​ mm+12m1​​ thì​​ *xm.

​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=m;+.

Khi đó, hàm s​​ xác đnh trên​​ 0;+​​ khi và ch​​ khi​​ 0;+m;+m0

​​ Không tha mãn điu kin​​ m1.

​​ TH2:​​ Nếu​​ mm+12m1​​ thì​​ *xm+12.

​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=m+12;+.

Khi đó, hàm s​​ xác đnh trên​​ 0;+​​ 

khi và ch​​ khi​​ 0;+m+12;+​​ m+120m-1

​​ Tha mãn điu kin​​ m1. ​​ Vy​​ m-1​​ tha yêu cu bài toán.​​ Chn D.

Câu 35.​​ Hàm s​​ xác đnh​​ khi​​ x2-6x+m-2>0x-32+m-11>0.

Hàm s​​ xác đnh vi​​ xRx-32+m-11>0​​ đúng vi mi​​ xR

m-11>0m>11.​​ Chn B.

 

Series Navigation<< Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Và 2 Đại Số 10 Có Đáp Án

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây