Bài Tập Trắc Nghiệm Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Có Đáp Án

0
6427

Bài tập trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số lớp 10 có đáp án và lời giải. Các bạn xem ở dưới nhé.

TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ​​ LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN​​ VÀ LỜI GIẢI

Câu 6.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=3x-12x-2.

A.​​ D=R.B.​​ D=1;+.C.​​ D=R\1.​​ D.​​ D=1;+.

Câu 7.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2x-12x+1x-3.

A.​​ D=3;+.B.​​ D=R\-12;3.C.​​ D=-12;+​​ D.​​ D=R.

Câu 8.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca​​ hàm s​​ y=x2+1x2+3x-4.

A.​​ D=1;-4.B.​​ D=R\1;-4.C.​​ D=R\1;4.​​ D.​​ D=R.

Câu 9.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+1x+1x2+3x+4.

A.​​ D=R\1.B.​​ D=-1.C.​​ D=R\-1.​​ D.​​ D=R.

Câu 10.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2x+1x3-3x+2.

A.​​ D=R\1;2.B.​​ D=R\-2;1.C.​​ D=R\-2.​​ D.​​ D=R.

Câu 11.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+2-x+3.​​ 

A.​​ D=-3;+.​​ B.​​ D=-2;+.C.​​ D=R.​​ D.​​ D=2;+.

Câu 12.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=6-3x-x-1.​​ 

A.​​ D=1;2.​​ B.​​ D=1;2.​​ C.​​ D=1;3.​​ D.​​ D=-1;2.​​ 

Câu 13.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=3x-2+6x4-3x.​​ 

A.​​ D=23;43.​​ B.​​ D=32;43.​​ C.​​ D=23;34.​​ D.​​ D=-;43.​​ 

Câu 14.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+4x2-16.​​ 

A.​​ D=-;-22;+.​​ B.​​ D=R.​​ 

C.​​ D=-;-44;+.​​ D.​​ D=-4;4.​​ 

Câu 15.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x2-2x+1+x-3.

A.​​ D=-;3.​​ B.​​ D=1;3.C.​​ D=3;+.​​ D.​​ D=3;+.​​ 

Câu 16.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2-x+x+2x.​​ 

A.​​ D=-2;2.​​ B.​​ D=-2;2\0.​​ C.​​ D=-2;2\0.​​  D.​​ D=R.​​ 

Câu 17.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca​​ hàm s​​ y=x+1x2-x-6.​​ 

A.​​ D=3.​​ B.​​ D=-1;+\3.​​ C.​​ D=R.​​ D.​​ D=-1;+.​​ 

Câu 18.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=6-x+2x+11+x-1.​​ 

A.​​ D=1;+.​​ B.​​ D=1;6.​​ C.​​ D=R.D.​​ D=1;6.​​ 

Câu 19.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+1x-32x-1.​​ 

A.​​ D=R.​​ B.​​ D=-12;+\3.

C.​​ D=12;+\3.​​ D.​​ D=12;+\3.​​ 

Câu 20.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x+2xx2-4x+4.​​ 

A.​​ D=-2;+\0;2.​​ B.​​ D=R.​​ 

C.​​ D=-2;+.​​ D.​​ D=-2;+\0;2.​​ 

Câu 21.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=xx-x-6.​​ 

A.​​ D=0;+\3.​​ B.​​ D=0;+\9.​​ 

C.​​ D=0;+\3.​​ D.​​ D=R\9.​​ 

Câu 22.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x-13x2+x+1.​​ 

A.​​ D=1;+.​​ B.​​ D=1.​​ C.​​ D=R.​​ D.​​ D=-1;+.​​ 

Câu 23.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x-1+4-xx-2x-3.

A.​​ D=1;4.B.​​ D=1;4\2;3.​​ C.​​ 1;4\2;3.​​ D.​​ -;14;+.​​ 

Câu 24.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=x2+2x+2-x+1.

A.​​ D=-;-1.​​ B.​​ D=-1;+.C.​​ D=R\-1.​​ D.​​ D=R.

Câu 25.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2018x2-3x+23-x2-73.

A.​​ D=R\3.​​ B.​​ D=R.​​ 

C.​​ D=-;12;+.​​ D.​​ D=R\0.​​ 

Câu 26.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=xx-2+x2+2x.

A.​​ D=R.​​ B.​​ D=R\-2;0.​​ C.​​ D=R\-2;0;2.​​ D.​​ D=2;+.​​ 

Câu 27.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=2x-1xx-4.

A.​​ D=R\0;4.​​ B.​​ D=0;+.C.​​ D=0;+\4.D.​​ D=0;+\4.​​ 

Câu 28.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ y=5-3xx2+4x+3.​​ 

A.​​ D=-53;53\-1.​​ B.​​ D=R.​​ 

C.​​ D=-53;53\-1.​​ D.​​ D=-53;53.​​ 

Câu 29.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ fx=12-x;x12-x;x<1.​​ 

A.​​ D=R.​​ B.​​ D=2;+.​​ C.​​ D=-;2.​​ D.​​ ..​​ 

Câu 30.​​ Tìm tp xác đnh​​ D​​ ca hàm s​​ fx=1x;x1x+1;x<1.​​ 

A.​​ D=-1.​​ B.​​ D=R.​​ C.​​ D=-1;+.​​ D.​​ D=-1;1.​​ 

Câu 31.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s​​ y=x-m+1+2x-x+2m​​ xác đnh trên khong​​ -1;3.

A.​​ Không có giá tr​​ m​​ tha mãn.B.​​ m2.​​ 

C.​​ m3.​​ D.​​ m1.​​ 

Câu 32.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s​​ y=x+2m+2x-m​​ xác đnh trên​​ -1;0.​​ 

A.​​ m>0m<-1.​​ B.​​ m-1.​​ C.​​ m0m-1.​​ D.​​ m0.​​ 

Câu 33.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s​​ y=mxx-m+2-1​​ xác đnh trên​​ 0;1.​​ 

A.​​ m-;322.​​ B.​​ m-;-12.​​ 

C.​​ m-;13.D.​​ m-;12.​​ 

Câu 34.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s

​​ y=x-m+2x-m-1​​ xác đnh trên​​ 0;+.

A.​​ m0.​​ B.​​ m1.​​ C.​​ m1.D.​​ m-1.

Câu 35.​​ Tìm tt c​​ các giá tr​​ thc ca tham s​​ m​​ đ​​ hàm s​​ y=2x+1x2-6x+m-2​​ xác đnh trên​​ R.

A.​​ m11.​​ B.​​ m>11.​​ C.​​ m<11.​​ D.​​ m11.​​ 

ĐÁP ÁN​​ 

 

Câu

6

7

8

9

10

ĐA

C

B

B

C

B

Câu

11

12

13

14

15

ĐA

B

B

C

C

C

Câu

16

17

18

19

20

ĐA

C

B

B

D

A

Câu

21

22

23

24

25

ĐA

B

C

C

D

A

Câu

26

27

28

29

30

ĐA

A

D

A

D

D

Câu

31

32

33

34

35

ĐA

A

C

D

D

B

 

LỜI GIẢI

 

Câu 6.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ 2x-20x1.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\1.​​ Chn C.

Câu 7.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ 2x+10x-30x-12x3.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\-12;3.​​ Chn B.

Câu 8.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2+3x-40x1x-4.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\1;-4.​​ Chn B.

Câu 9.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x+10x2+3x+40x-1.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\-1.​​ Chn C.

Câu 10.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x3-3x+20x-1x2+x-20

x-10x2+x-20x1x1x-2x1x-2.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\-2;1​​ Chn B.

Câu 11.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x+20x+30x-2x-3x-2.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-2;+.​​ Chn B.

Câu 12.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ 6-3x0x-10x2x11x2.

Vy tp xác đnh ca​​ hàm s​​ là​​ D=1;2.​​ Chn B.

Câu 13.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ 3x-204-3x>0x23x<4323x<43..

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=23;43.​​ Chn C.

Câu 14.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2-16>0x2>16x>4x<-4​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-;-44;+.​​ Chn C.

Câu 15.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x2-2x+10x-30x-120x-30xRx3x3.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=3;+.​​ Chn C.

Câu 16.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ 2-x0x+20x0x2x-2x0.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-2;2\0.​​ Chn C.

Câu 17.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x+10x2-x-60x-1x3x-2x-1x3.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-1;+\3.​​ Chn B.

Câu 18.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ 6-x0x-101+x-10luoânñuùngx6x11x6.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=1;6.​​ Chn B.​​ 

Câu 19.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x-302x-1>0x3x>12.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=12;+\3.​​ Chn D.

Câu 20.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x+20x0x2-4x+4>0x+20x0x-22>0x-2x0x2.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-2;+\0;2.​​ Chn A.

Câu 21.​​ Hàm s​​ xác đnh khi

​​ x0x-x-60x0x3x0x9.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=0;+\9.​​ Chn B.

Câu 22.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2+x+10​​ luôn đúng vi mi​​ xR.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R.​​ Chn C.

Câu 23.​​ Hàm​​ s​​ xác đnh khi

​​ x-104-x0x-20x-30x1x4x2x31x4x2x3.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=1;4\2;3.​​ Chn C.

Câu 24.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2+2x+2-x+10x+12+1x+1

x+1<0x+12+10x+10x+12+1x+12

x+1<0x+10xR.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R.​​ Chn D.

Câu 25.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x2-3x+23-x2-730x2-3x+23x2-73

x2-3x+2x2-793xx3.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\3.​​ Chn A.

Câu 26.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-2+x2+2x0.

Xét phương trình​​ x-2+x2+2x=0

x-2=0x2+2x=0x=2x=0x=-2x

Do đó,​​ x-2+x2+2x0​​ đúng vi mi​​ xR.​​ 

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R.​​ Chn A.

Câu 27.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ xx-4>0x-40x>0x4x>0.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=0;+\4.​​ Chn D.

Câu 28.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ 5-3x0x2+4x+30​​ 

x53x-1x-3-53x53x-1x-3

-53x53x-1.

Vy tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-53;53\-1.​​ Chn A.

Câu 29.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x12-x0x<12-x0.

x1x2x<1x2x1x2x<1

Vy xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\2.​​ Chn D.

Câu 30.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x1x0x<1x+10x1x<1x-1.

Vy xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=-1;+.​​ Chn D.

Câu 31.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-m+10-x+2m>0xm-1x<2m.​​ 

​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=m-1;2m​​ vi điu kin​​ m-1<2mm>-1.​​ 

Hàm s​​ đã cho xác đnh trên​​ -1;3​​ khi và ch​​ khi​​ -1;3m-1;2m​​ 

m-1-1<32mm0m32m.​​ Chn A.

Câu 32.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-m0xm.​​ 

​​ Tp​​ xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=R\m.​​ 

Hàm s​​ xác đnh trên​​ -1;0​​ khi và ch​​ khi​​ m-1;0m0m-1.​​ Chn C.

Câu 33.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-m+20x-m+2-10xm-2xm-1.

​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=m-2;+\m-1.

Hàm s​​ xác đnh trên​​ 0;1​​ khi và ch​​ khi​​ 0;1m-2;+\m-1

m-20<1m-1m-10​​ m2m2m1m=2m1Chn D.

Câu 34.​​ Hàm s​​ xác đnh khi​​ x-m02x-m-10xmxm+12*.​​ 

​​ TH1:​​ Nếu​​ mm+12m1​​ thì​​ *xm.

​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=m;+.

Khi đó, hàm s​​ xác đnh trên​​ 0;+​​ khi và ch​​ khi​​ 0;+m;+m0

​​ Không tha mãn điu kin​​ m1.

​​ TH2:​​ Nếu​​ mm+12m1​​ thì​​ *xm+12.

​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ là​​ D=m+12;+.

Khi đó, hàm s​​ xác đnh trên​​ 0;+​​ 

khi và ch​​ khi​​ 0;+m+12;+​​ m+120m-1

​​ Tha mãn điu kin​​ m1. ​​ Vy​​ m-1​​ tha yêu cu bài toán.​​ Chn D.

Câu 35.​​ Hàm s​​ xác đnh​​ khi​​ x2-6x+m-2>0x-32+m-11>0.

Hàm s​​ xác đnh vi​​ xRx-32+m-11>0​​ đúng vi mi​​ xR

m-11>0m>11.​​ Chn B.

 

Bài trướcBài Tập Trắc Nghiệm Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Lớp 10 Có Đáp Án
Bài tiếp theo30 Câu Trắc Nghiệm Mệnh Đề Có Đáp Án Và Lời Giải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây