Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Hình 11 Có Đáp Án (Phần 2)

0
1120

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Hình 11 Có đáp án (Phần 2) gồm 3 đề kiểm tra. Các bạn xem ở dưới.

ĐỀ 4

 

ĐỀ ​​ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

Môn HÌNH HỌC LỚP 11

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1:​​ Trong mặt phẳng tọa độ​​ Oxy​​ , cho đường hai thẳng​​ d:x-3y+3=0​​ và​​ d:x-3y+6=0. Tìm tọa độ​​ v​​ có phương vuông góc với​​ d​​ để​​ Tvd=d

A.​​ v=3;1B.​​ v=3;-1C.​​ v=310;910D.​​ v=-310;910

Câu 2:​​ Tam giác​​ ABC​​ có diện tích​​ S. Phép vị tự tỉ số​​ k=-12​​ biến tam giác​​ ABC​​ thành tam giác​​ A'B'C'. Gọi​​ S'​​ là diện tích tam giác​​ A'B'C'. Khẳng định nào sau đây đúng

A.​​ S'=4S.B.​​ S'=12S.C.​​ S'=2S.D.​​ S'=14S

Câu 3:​​ Phép tịnh tiến theo vec tơ​​ u​​ biến hai điểm​​ M,N​​ thành điểmM’,​​ N'​​ Chọn khẳng định đúng ?

A.​​ OM¯=u.OM¯.B.​​ MN'¯=u.MN¯.C.​​ MN'¯=MN¯.D.​​ MN'¯=u.¯MN¯.

Câu 4:​​ Cho hình vuông​​ ABCD​​ tâm​​ O​​ cạnh bằng 2.

Phép đồng dạng tỉ số​​ k​​ biến tam giác​​ AOD​​ thành tam giác​​ ABC​​ . Tính​​ k​​ .

A.​​ k=4B.​​ k=22C.​​ k=2D.​​ k=2

Câu 5:​​ Hãy tìm khẳng định​​ sai ?

A.​​ Phép tịnh tiến là phép dời hình.B.​​ Phép quay là phép dời hình.

C.​​ Phép vị tự là phép dời hình.D.​​ Phép đồng nhất là phép dời hình.

Câu 6:​​ Cho điểm​​ M1;2​​ . Tìm điểmM’là ảnh của điểm​​ M​​ qua phép tịnh tiến theo véc tơ​​ v=2;-1​​ .

A.​​ M3;-3​​ .B.​​ M3;1​​ .C.​​ M-1;3​​ .D.​​ M-3;3​​ .

Câu 7:​​ Trong các mệnh đề nào sau đây mệnh đề nào đúng?

A.​​ Phép tịnh tiến không phải là phép đồng dạng.

B.​​ Phép đồng dạng là một phép dời hình.

C.​​ Phép vị tự là một phép dời hình.

D.​​ Phép quay là một phép đồng dạng.

Câu 8:​​ Cho đường thẳng​​ d:2x-3y+1=0. Xét​​ QO,90d=d'. Tìm vec tơ chỉ phương​​ u​​ của​​ d'.

A.​​ u=3;-2​​ .B.​​ u=3;2​​ .C.​​ u=2;-3​​ .D.​​ u=-2;-3​​ .

Câu 9:​​ Trong măt phẳng​​ Oxy​​ , cho điểm​​ A5;-6​​ . Tìm ảnh của​​ A​​ qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo​​ u=-3;4​​ và phép quay tâm​​ O​​ góc quay bằng​​ 900?

A.​​ A'2;2​​ .B.​​ A'-2;-2​​ .C.​​ A'2;-2​​ .D.​​ A'-2;2​​ .

Câu 10:​​ Cho tam giác đều tâm​​ O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm​​ O​​ góc quay​​ α,​​ 0<α2π​​ biến tam

giác trên thành chính nó?

A.​​ Bốn.B.​​ Ba.C.​​ Hai.D.​​ Một.

Câu 11:​​ Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép đồng dạng ?

A.​​ Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

B.​​ Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.

C.​​ Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự củaba điểm đó.

D.​​ Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.

Câu 12:​​ Cho đường tròn​​ C:x2+y2-2x-8=0.​​ VO,2C=C'​​ . Tính diện tích hình tròn​​ C'

A.​​ 64π.B.​​ 9π.C.​​ 36π.D.​​ 4π.

Câu 13:​​ Cho đường tròn (C) :​​ x2+y-12=8. Ảnh của (C) qua phép quay tâm​​ O​​ góc​​ -90o​​ là.

A.​​ x2+y+12=8. B.​​ x-12+y2=8. C.​​ x+12+y2=8. D.​​ x2+y-12=8.

Câu 14:​​ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A.​​ Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

B.​​ Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

C.​​ Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.

D.​​ Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.

Câu 15:​​ Cho phép vị tự tâm​​ A​​ tỉ số​​ k=2​​ biến điểm​​ M​​ thành​​ M. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A.​​ AM¯=2AM¯.B.​​ AM¯=12AM¯.C.​​ AM¯=3AM¯.D.​​ AM¯=13AM¯.

Câu 16:​​ Trong mặt phẳng​​ Oxy​​ , cho tam giác​​ ABC​​ có​​ A1;-2​​ ,​​ B-1;6​​ ,​​ C-6;2​​ . Phép vị tự tâm​​ O​​ tỉ số​​ k=-12​​ biến tam giác​​ ABC​​ thành tam giác​​ A'B'C'. Tìm trọng tâm của tam giác​​ A'B'C'

A.​​ G'-1;1​​ .B.​​ G'1;1​​ .C.​​ G'1;-1​​ .D.​​ G'-1;-1​​ .

Câu 17:​​ Trong mặt phẳng​​ Oxy​​ , cho​​ A1;5,B3;3​​ . Phép đồng dạng tỉ số​​ k​​ =12​​ biến điểm​​ A​​ thành​​ A',​​ biến điểm​​ B​​ thành​​ B'. Khi đó độ dài​​ A'B'​​ là:

A.​​ 2 5B.​​ 5C.​​ 2 2D.​​ 2

Câu 18:​​ Cho đường thẳng​​ Δ:x-2y+3=0​​ và​​ u=2;-1​​ .​​ có phương trình là:

A.​​ x-2y-1=0.B.​​ x-2y+1=0.C.​​ x-2y-3=0.D.​​ 2x+y+1=0.

Câu 19:​​ Cho điểm​​ M2;-2​​ . Tìm điểmM’là ảnh của điểm​​ M​​ qua phép quay tâm​​ O, góc quay​​ 90o​​ .

A.​​ M'-2;2​​ .B.​​ M'2;-2​​ .C.​​ M'-2;-2​​ .D.​​ M'2;2​​ .

Câu 20:​​ Cho lục giác đều​​ ABCDEF​​ tâm​​ O​​ như hình vẽ.​​ 

Phép quay nào biến​​ ΔEOD​​ thành​​ ΔAOF.

A.​​ QO;120.B.​​ QO;60.C.​​ QO;60.D.​​ QO;120.

Câu 21:​​ Cho đường thẳng​​ d:2x+y-3=0.​​ VO,2d=d'​​ .Tìm điểm​​ d.

A.​​ 4x-2y-3=0.B.​​ 2x+y-6=0.C.​​ 2x+y+3=0.D.​​ 4x+2y-5=0.

Câu 22:​​ Trong mặt phẳng​​ Oxy, cho đường tròn​​ C:x+12+y-22=9​​ và​​ v=1;-2​​ .TvC=CI',R'​​ . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

A.​​ I’(0;0)và​​ R'=3.B.​​ I'2;-4va`R'=3.C.​​ I'0;-4va`R'=3.D.​​ I’(0;0)và​​ R'=9.

Câu 23:​​ Cho hai điểm​​ M(3;1)và​​ M'2;-1​​ nếu​​ TvM=M’ thì​​ Tv​​ biến điểm​​ A-2;2​​ thành điểm​​ A'?

A.​​ A'-3;2​​ .B.​​ A'-1;0​​ .C.​​ A'-3;0​​ .D.​​ A'-3;4​​ .

Câu 24:​​ Trong mặt phẳng​​ Oxy​​ , cho đường tròn (C) có phương trình​​ x-22+y-22=16. Phép đồng

dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm​​ O​​ tỉ số​​ k=12​​ và phép tịnh tiến theo​​ u=((1;2) sẽ biến (C)thành đường tròn​​ C'I',R'​​ . Khẳng định nào đúng ?

A.​​ I’(0;3)và​​ R'=2.B.​​ I’(1;4)và​​ R'=2.C.​​ I’(1;1)và​​ R'=4.D.​​ I’(2;2)và​​ R'=2.

Câu 25:​​ Trong măt phẳng​​ Oxy​​ cho điểm​​ M-2;2​​ .​​ VO,2M=M'​​ .Tìm điểm​​ M.

A.​​ (4;4).B.​​ (4;4).C.​​ (4;4) .​​ D.​​ -4;-4​​ .

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

D

D

C

D

C

B

D

C

A

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

B

C

B

A

A

C

D

A

D

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ĐA

B

A

C

A

B

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 5

 

ĐỀ ​​ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

Môn HÌNH HỌC LỚP 11

Thời gian: 45 phút

I. ​​ Phần Trắc Nghiệm:

Câu 1.​​ Cho hình bình hành ABCD, phép tịnh tiến theo véc tơ​​ AD​​ biến điểm B thành :​​ 

A. Điểm​​ A  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B. Điểm​​ B C. Điểm​​ C​​ D. Điểm​​ D

Câu 2. ​​ Trong mặt phẳng toạ độ​​ Oxy,​​ phép tịnh tiến theo vectơ​​ v​​ biến điểm M(–3; 2) thành điểm M’ (–5; 3). Véc tơ​​ vcó ​​ toạ độ là:

A. (2; –​​ 1)B. (8; – 5)   C. (–2; 1)   D. (–8; 5)

Câu 3.​​ Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ​​ v(1;3)​​ biến đường thẳng​​ d:3x+5y-8=0thành đường thẳng có phương trình là:

​​ A.​​ 3x+5y-8=0 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B.​​ 3x+5y-26=0 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ C. ​​ 3x+5y-9=0 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ D.​​ 3x+5y=0

Câu 4.​​ Trong mặt phẳng Oxy ,​​ ảnh của đường tròn (C) :(x+2)2+(y-3)2=9qua phép tịnh tiến theo véctơ​​ v(4;-3)​​ là đường tròn có phương trình là:

A.​​ (x+2)2+(y-3)2=9  ​​​​ B.​​ (x-2)2+y2=9  ​​ ​​ ​​​​ C.​​ (x+6)2+(y-6)2=9 D.​​ (x-2)2+(y-6)2=9

Câu 5.​​ Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(–3;0). Phép quay​​ Q(O;-900)biến điểm A thành điểm:​​ 

A. A’(0; –3);B. A’(0; 3);C. A’(–3; 0);D. A’(3;0).

Câu 6.Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2; 0) và điểm N(0; 2). Phép quay tâm O biến điểm M thành điểm N, khi đó góc quay của nó là:

A.​​ φ=π6  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B.​​ φ=-π6 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ C.​​ φ=π2 D.​​ φ=-π2

Câu 7.Trong mặt phẳng​​ Oxy, phép quay tâm O​​ (0;0) góc quay 90°​​ biến đường thẳng​​ d:x-y+1=0thành đường thẳng có phương trình là :​​ 

A.​​ x+y-3=0 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B.​​ x-y+1=0 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ C.​​ x-y+3=0 D.​​ x+y+1=0

Câu 8.Tìm mệnh đề​​ SAI. Phép dời hình biến :​​ 

A. Một đoạn thẳng thành đoạn thẳng , một tia thành một tia . ​​ 

B. Một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó .​​ 

C. Một đường tròn thành một đường tròn có bán kính bằng bán kính đường tròn đã cho .​​ 

D. Một tam giác thành một tam giác bằng nó .

Câu 9.Trong mp Oxy tìm điểm M’ là ảnh của điểm M(0;5) qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép ​​ Q(O,1800)​​ và phép đối xứng qua trục Oy​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ A.​​ M'(0;-5) ​​​​ ​​ B.​​ M'(0;5) ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ C.​​ M'(5;0) ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ D.​​ M'(-5;0)

Câu 10.​​ Cho lục giác ​​ đều ​​ ABCDEF có tâm O (Các đỉnh có thứ tự theo chiều quay của kim đồng hồ). Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O, góc quay​​ -600và phép đối xứng qua tâm O ​​ biến đường thẳng AB thành đường thẳng:

A. ​​ EF.​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  B. ​​ DE. C. ​​ BC  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  D. AF ​​ 

Câu 11.​​ Mọi phép dời hình cũng là phép đồng dạng tỉ số

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ A. k = 1  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ B. k = –1  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ C. k = 0​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​ D. k = 3​​ 

Câu 12.Trong mp(Oxy) cho​​ M(-2;4). Tìm tọa độ ảnh của điểm​​ M​​ qua phép vị tự tâm​​ O​​ tỉ số​​ k=2?

 A.​​ M'(4;8) B.​​ M'(-8;4)C.​​ M'(4;-8) D.​​ M'(-4;8)

II. Phần Tự Luận

Câu 1.​​ Trong mặt phẳng ​​ cho tam giác ABC . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Tìm ảnh của điểm N qua phép tịnh tiến theo vectơ​​ v=MP.

Câu 2.Cho tam giác đều ABC hãy xác định góc quay của phép quay tâm B biến A thành điểm C.

Câu 3.​​ Viết phương trình đường thẳng​​ d'​​ là ảnh của đường thẳng​​ d:-2x+y+1=0​​ qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm​​ I(-1;2)​​ tỉ số​​ k=-2​​ và phép tịnh tiến theo véc tơ​​ v(3;4).

Câu 4.Trong mặt phẳng Oxy, xét phép biến hình F biến mỗi điểm​​ M(x;y)​​ thành điểm​​ M'(2x-1;-2y+3). Hỏi F có thể là một phép đồng dạng không? Vì sao.

 

ĐÁP ÁN​​ 

I. Phần trắc nghiệm​​ (Mỗi câu TN đúng được 0,5 điểm).

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

C

C

B

B

B

C

D

B

A

A

A

 

 

II. Phần tự luận

Câu

Đáp án

Điểm​​ 

1

TMP(N)=C

1,0

2

QO;-600:AC

1,0

3

 

0,5

 

M0;-1d:-2x+y+1=0

VI;k=-2:M0;-1M'-3;8

0,5

 

M'-3;8Tv(3;4)M"(0;12)d':-2x+y-12=0

0,5

4

M(x;y)FM'(2x-1;-2y+3)N(x';y')FN'(2x'-1;-2y'+3)M'N'=2MN

0,5

 

 

 

ĐỀ 6

 

ĐỀ ​​ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

Môn HÌNH HỌC LỚP 11

Thời gian: 45 phút

 

 

Câu 1:​​ Kết luận nào sau đây là​​ sai?

A.Tu(A)=BAB=uB.​​ TAB(A)=B​​ 

C.​​ T0(B)=BD.​​ T2AB(M)=NAB=2MN​​ 

Câu 2:​​ Giả sử​​ Tv(M)=M';Tv(N)=N'. Mệnh đề nào sau đây​​ sai?

A.​​ M'N'=MN.B.​​ MM'=NN'

C.MM'=NN'.D.​​ MNM'N'​​ là hình bình hành.

Câu 3:​​ Cho hình vuông​​ ABCD​​ tâm​​ I. Gọi​​ M,N​​ lần lượt là trung điểm​​ AD,DC. Phép tịnh tiến theo vectơ nào sau đây biến tam giác​​ AMI​​ thành​​ INC​​ 

A.​​ AM.B.​​ IN.C.​​ AC.D.​​ MN.

Câu 4:​​ Trong các đối tượng: con cá (hình A), con bướm (hình B), con mèo (hình C), con ngựa (hình D), hình nào có phép tịnh tiến?