Đề Kiểm Tra Hoá 8 HK 1 Trường THCS Tô Hoàng Hà Nội (Đề 1) Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
174

Đề kiểm tra Hoá 8 hk 1 Trường THCS Tô Hoàng Hà Nội có đáp án, trắc nghiệm và lời giải chi tiết. Các bạn xem ở dưới.

TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG

              HÀ NỘI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (ĐỀ 1)

MÔN: Hóa – Lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 (NB): Chọn PTHH đúng?

A. Na + S  $\xrightarrow{{t^\circ }}$ NaS  B. 2Na + S $\xrightarrow{{t^\circ }}$ Na2S.

C. Na + S $\xrightarrow{{t^\circ }}$ Na2S.  D. Na2 + S  $\xrightarrow{{t^\circ }}$ Na2S.

Câu 2 (NB): Công thức hóa học đúng của: Khí clo, Dây đồng, Nhôm oxit là:

A. Cl2; Cu; Al2O3 B. Cl2 ; Cu2; Al3O2 C. Cl ; Cu; Al2O3.  D. Cl; Cu ; Al3O2

Câu 3 (NB): Cho phản ứng: CaCO3 + CO2 + H2O → A

Số lượng các nguyên tố hóa học có trong chất A là:

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 4 (TH): Cho phản ứng: 2H2 + O2 $\xrightarrow{{t^\circ }}$ 2H2O

Nếu khối lượng của O2 là 3,2g; của H2O là 3,6g thì khối lượng của hiđro là bao nhiêu gam?

A. 0,2 g.  B. 0,8 g.  C. 0,4g.  D. 4 g.

B. TỰ LUẬN

Câu 5 (TH):

a. Mol là gì? Lấy 2 ví dụ minh họa.

b. Có bao nhiêu nguyên tử Na trong 0,2 mol Na.

c. Tính số mol của 6,72 lít khí SO2 ở đktc.

Câu 6 (VD): Tính khối lượng của:

a. 0,2 mol CaCO3. b. 3,36 lít khí CO2 ở đktc.

Câu 7 (VD): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết tỉ lệ của các chất có trong phương trình.

a. ? + ? $\xrightarrow{{}}$ Fe3O4

b. P2O5 + H2O $\xrightarrow{{}}$ HPO4

c. ? + ? $\xrightarrow{{}}$ AlCl3

d. CuCl2 + 2AgNO3 $\xrightarrow{{}}$ Cu(NO3)2 + 2AgCl

Câu 8 (VD): Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol magie cần phải dùng hết 2,24 lít khí oxi ở đktc

a. Viết PTPƯ và cho biết tỉ lệ hai cặp chất bất kì có trong phản ứng.

b. Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng.

Đáp án

1-B 2-A 3-B 4-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án A

Câu 3: Đáp án B

A: Ca(HCO3)2

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Số nguyên tố hóa học có trong chất A là: Ca, H, C, O => có 4 nguyên tố

Câu 4: Đáp án C

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mH2 + mO2 = mH2O

Giải chi tiết:

2H2 + O2 $\xrightarrow{{t^\circ }}$ 2H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mH2 + mO2 = mH2O

=> mH2 = mH2O – mO2 = 3,6 – 3,2 = 0,4 (mol)

Câu 5: Đáp án

Phương pháp giải:

a. Xem lại kiến thức về mol sgk hóa 8 – trang 63

b. Công thức: số nguyên tử  Na = n ×6.1023 = ?

c. Số mol của khí SO2 ở đktc là :  V/22,4 = ?

Giải chi tiết:

a. Mol là lượng chất có chứa  6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. (0,5đ)

Ví dụ:

– Một mol nguyên tử đồng có chứa 6.1023 nguyên tử Cu.            (0,25đ)

– Một mol phân tử nước là một lượng nước có chứa 6.1023 phân tử H2O. (0,25đ)

b. Số nguyên tử Na có trong 0,2 mol Na là: 0,2 × 6.1023 = 1,2.1023 (nguyên tử) (0,5đ)

c. Số mol của 6,72 lít khí SO2 ở đktc là: 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)  (0,5đ)

Câu 6: Đáp án

Phương pháp giải:

a. Tính phân tử khối của CaCO3

=> Khối lượng của 0,2 mol CaCO3 là: m = n× M = ? (g)

b. Số mol của 3,36 lít khí CO2 ở đktc là: 3,36 : 22,4 = ? (mol)

Tính phân tử khối của CO2

Khối lượng của khí CO2 là: m = n × M = ? (g)    (0,5đ)

Chú ý: Học thuộc phân tử khối của các nguyên tố tại bảng 1 – sgk hóa trang 42

Giải chi tiết:

a. Phân tử khối của CaCO3 là: 40 + 12 + 16× 3 = 100 (g/mol)                 (0,5đ)

=> Khối lượng của 0,2 mol CaCO3 là: m = n× M = 0,2 × 100 = 20 (g)     (0,5đ)

b. Số mol của 3,36 lít khí CO2 ở đktc là: 3,36 : 22,4 = 0,15 (mol)            (0,25đ)

Phân tử khối của CO2 là: M = 12 + 16×2 = 44 (g/mol)                            (0,25đ)

Khối lượng của 0,15 mol khí CO2 là: m = n × M = 0,15× 44 = 6,6 (g)       (0,5đ)

Câu 7: Đáp án

Phương pháp giải:

B1: Viết sơ đồ phản ứng dưới dạng công thức hóa học.

B2: Đặt hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau.

B3: Hoàn thành phương trình.

Chú ý:

– Ở B2, thường sử dụng phương pháp “Bội chung nhỏ nhất” để đặt hệ số bằng cách:

Chọn nguyên tố có số nguyên tử ở hai vế chưa bằng nhau và có số nguyên tử nhiều nhất (cũng có trường hợp không phải vậy).

Tìm bội chung nhỏ nhất của các chỉ số nguyên tử nguyên tố đó ở hai vế, đem bội chung nhỏ nhất chia cho chỉ số thì ta có hệ số.

Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số nguyên tử trong các công thức hóa học.

Giải chi tiết:

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a. 3Fe + 2O2 $\xrightarrow{{t^\circ }}$ Fe3O4

Tỉ lệ các chất Fe : O2 : Fe2O4 là 3 : 2 : 1

b. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Tỉ lệ P2O5 : H2O : H3PO4 là 1 : 3 : 2

c. 2Al + 3Cl2  $\xrightarrow{{t^\circ }}$ 2AlCl3        

Tỉ lệ Al : Cl2 : AlCl3 là 2 : 3 : 2

d. CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl↓

Tỉ lệ CuCl2 : AgNO3 : Cu(NO3)2 : AgCl là 1 : 2 : 1 : 2

Câu 8: Đáp án

Phương pháp giải:

a. PTPƯ: 2Mg + O$\xrightarrow{{t^\circ }}$ 2MgO

Dựa vào hệ số của các chất trong phương trình phản ứng nêu được tỉ lệ của 1 cặp chất bất kì.

b. Số mol của 2,24 lít khí oxi ở đktc là: nO2 = 2,24 : 22,4 = ? (mol)

Khối lượng của 0,1 mol oxi là: mO2 = n ×M = ? (g)

Khối lượng của 0,2 mol Mg là: mMg = n ×M = ? (g)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mmagie  + moxi = moxit  => moxit = ?

Giải chi tiết:

a. PTPƯ: 2Mg + O2 $\xrightarrow{{t^\circ }}$ 2MgO  (0,5đ)

Tỉ lệ số nguyên tử Mg và số phân tử Oxi là 2 : 1   (0,5đ)

Hoặc tỉ lệ số nguyên tử Mg và số phân tử MgO là 1 : 1

Hoặc tỉ lệ số phân tử O2 và số phân tử MgO là 1: 2

b. Số mol của 2,24 lít khí oxi ở đktc là: nO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)  (0,25đ)

Khối lượng của 0,1 mol oxi là: mO2 = n ×M = 0,1× 32 = 3,2 (g)          (0,25đ)

Khối lượng của 0,2 mol Mg là: mMg = n ×M = 0,2 ×24 = 4,8 (g)         (0,25đ)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mmagie  + moxi = moxit

⇒ moxit = 4,8 + 3,2 = 8 (g) (0,25đ)

Bài trướcĐề Kiểm Tra Hoá 8 HK 1 Trường THCS Tô Hoàng Hà Nội (Đề 2) Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Hoá 8 HK 1 Trường THCS Thái Bình Châu Thành Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây