Đề Thi HK 2 Môn Sử Lớp 11-Đề 1

0
558

Đề Thi HK 2 Môn Sử Lớp 11-Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Có 24 câu, 6 điểm.
Câu 1: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:
A. Công nghiệp phục vụ đời sống.                       B. Luyện kim.
C. Xây dựng.                                                     D. Khai mỏ.
Câu 2: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:
A. Muốn giúp vua cứu nước.
B. Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.
C. Vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.
D. Căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.
Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng?
A. Ba Đình.               B. Bãi Sậy.                  C. Yên Thế.                    D. Hương Khê.
Câu 4: Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:
A. Cách mạng vô sản.                                       B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Cứu nước theo tư tưởng phong kiến.              D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
Câu 5: Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình là:
A. Đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.
B. Đều chủ trương nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc.
C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.
D. Đều chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi Pháp.
Câu 6: Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo khuynh hướng:
A. Bất hợp tác.                                                B. Cải cách.
C. Bạo động cách mạng.                                  D. Đấu tranh nghị trường.
Câu 7: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?
A. Yên Thế.               B. Ba Đình.                 C. Hương Khê.                 D. Bãi Sậy.
Câu 8: Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?
A. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.          B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.
C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.          D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.
Câu 9: Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?
A. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.
B. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.
C. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.
D. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.
Câu 10: Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây?
A. Phong trào diễn ra trên quy mô còn nhỏ lẻ.
B. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.
C. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam.
D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.
Câu 11: Một trong những hoạt động độc đáo của cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ (1906) là:
A. Mở trường học theo lối mới.
B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.
C. Cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống.
D. Thành lập nông hội, mở lò rèn, xưởng mộc.
Câu 12: Vì sao vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt?
A. Do Cao Thắng hi sinh.                        B. Do Phan Đình Phùng hi sinh.
C. Do Trương Quang Ngọc phản bội.        D. Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện.
Câu 13: Trong quá trình hoạt động cách mạng, Phan Châu Trinh nêu lên chủ trương nào sau đây?
A. Tiến hành bạo động cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp.
B. Cầu viện Nhật Bản giúp Việt Nam đánh Pháp.
C. Thiết lập quan hệ với Pháp và đòi Pháp trao trả độc lập.
D. Cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền.
Câu 14: Vì sao thực dân Pháp tấn công lên căn cứ Yên Thế trong năm 1908?
A. Thực dân Pháp bội ước và tấn công lên căn cứ.
B. Yên Thế là nơi hội tụ của các nghĩa sĩ yêu nước.
C. Sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội.
D. Kết thúc thời hạn hòa hoãn lần hai với thực dân Pháp.
Câu 15: Nét nổi bật nhất trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là:
A. Mở mang một số cảng biển để chuyên chở hàng hóa.
B. Chính sách cướp đoạt ruộng đất.
C. Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ khai thác.
D. Khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ công nghiệp Pháp.
Câu 16: Thực dân Pháp không đầu tư phát triển công nghiệp nặng ở thuộc địa vì:
A. Phải đầu tư nhiều vốn.                                     B. Đòi hỏi kĩ thuật cao.
C. Muốn hạn chế cạnh tranh với chính quốc.          D. Số lượng công nhân đông.
Câu 17: Người đầu tiên tự chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp là:
A. Phan Đình Phùng.             B. Cao Thắng.           C. Trương Định.           D. Đề Thám.
Câu 18: Lực lượng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế?
A. Nông dân và công nhân.                                   B. Nông dân.
C. Công nhân.                                                      D. Các dân tộc sống ở miền núi.
Câu 19: Xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất:
A. Xã hội phong kiến.                                            B. Xã hội thuộc địa.
C. Xã hội thuộc địa nửa phong kiến.                       D. Xã hội tư bản chủ nghĩa.
Câu 20: Chủ trương của Hội Duy tân là đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, sau đó thiết lập ở Việt Nam chính thể:
A. Dân chủ đại nghị.                                              B. Quân chủ lập hiến.
C. Cộng hòa dân chủ.                                             D. Quân chủ chuyên chế.
Câu 21: Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây?
A. Nhà báo, nhà giáo.                                             B. Tiểu thương, tiểu chủ.
C. Chủ các hãng buôn.                                            D. Học sinh, sinh viên.
Câu 22: Trong các phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu XX, phong trào kéo dài lâu nhất là:
A. Khởi nghĩa Hương Khê.                                        B. Khởi nghĩa Ba Đình.
C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.                                             D. Khởi nghĩa Yên Thế.
Câu 23: Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào?
A. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản.                  B. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
C. Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản.                            D. Nông dân, công nhân, tiểu tư sản.
Câu 24: Trước khi Pháp xâm lược xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản:
A. Địa chủ phong kiến và tư sản.                              B. Công nhân và nông dân.
C. Địa chủ phong kiến và nô lệ.                                D. Địa chủ phong kiến và nông dân.
II. PHẦN TỰ LUẬN: Có 2 câu, 4 điểm.
Câu 1: Phong trào Cần vương (1885 – 1896): (2đ).
a. Giải thích ngắn gọn các thuật ngữ lịch sử sau: Cần vương, văn thân, sĩ phu
b. Trình bày tóm tắt diễn biến hai giai đoạn của phong trào Cần vương và rút ra đặc điểm của mỗi giai đoạn.
Câu 2: Trình bày những chuyển biến về xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Qua đó nêu những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.Vì sao xuất hiện những mâu thuẫn đó? (2đ).

—— HẾT ——
ĐÁP ÁN

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Câu ĐA Câu ĐA
1 D 13 D
2 D 14 C
3 B 15 B
4 D 16 C
5 A 17 B
6 C 18 B
7 A 19 C
8 D 20 B
9 D 21 C
10 B 22 D
11 C 23 B
12 C 24 D

 

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Giải thích các thuật ngữ
+ Cần vương: mang nghĩa “giúp vua”, vua Cần hết lòng giúp đở của các văn thân, sĩ phu yêu nước giúp vua cứu nước…. Đây là phong trào đấu tranh chống ngoại xâm dưới ngọn cờ một nhà vua ở Việt Nam. Phong trào Cần
vương vào cuối thế kỉ XIX của các sĩ phu yêu nước Việt Nam dấy lên theo hiệu triệu
của vua Hàm Nghi nhằm chống cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Về thực chất đó
phong trào chống Pháp của nhân dân ta dưới ngọn cờ một ông vua yêu nước
+ Văn thân: Người trí thức đã đỗ đạt, có danh vọng, địa vị nhất định trong xã
hội phong kiến Việt Nam (phong trào văn thân chống Pháp cuối thế kỉ XIX)
+ Sĩ phu: Trí thức Nho học thời phong kiến (có người thi đỗ ra làm quan, có người không đỗ đạt)
-Diễn biến (trình bày theo SKG chương trình chuẩn lớp 11 từ trang 126-128)
+ Giai đoạn 1 (1885-1888)…

+ Giai đoạn 2 (1888 – 1896)…

– Đặc điểm của từng giai đoạn: Giai đoạn 1 phong trào chủ yếu phát triển theo
bề rộng và có sự lãnh đạo cuả vua Hàm Nghi……

Giai đoạn 2 phong trào chủ yếu phát triển theo chiều sâu rút lên điạ bàn rừng núi dựa vào địa hình, điạ vật để chống giặc và không còn sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi điều đó càng chứng tỏ thực chất phong trào Cần vương là phong trào kháng Pháp của nhân dân ta…

Câu 2: * Giai cấp cũ:
– Địa chủ phong kiến: một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kiến trở nên giàu có, được Pháp nâng đỡ ra, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần yêu nước.
– Nông dân: có số lượng đông đảo nhất, bị áp bức bóc lột nặng nề,căm thù đế quốc và phong kiến
* Giai cấp, tầng lớp xã hội mới
– Công nhân: ngày càng đông đảo, phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy…, bị bóc lột thậm tệ, lương thấp nên đời sống khổ cực. Họ sớm có tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào chống đế quốc, cải thiện đời sống
– Tầng lớp tư sản: xuất thân từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công, chủ hãng buôn…bị chính quyền thực dân kìm hãm, bị tư bản Pháp chèn ép.
– Tầng lớp tiểu tư sản thành thị gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, các cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do…
Sự xuất hiện các lực lượng xã hội mới cùng với những mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ngày càng sâu sắc là cơ sở của phong trào dân tộc dân chủ diễn ra sôi nổi nhiểu màu sắc trong những năm đầu thế kỉ XX.

⇒ Sự xuất hiện của các lực lượng xã hội mới cùng với mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ngày càng gay gắt là cơ sở của phong trào dân tộc dân chủ diễn ra sôi nổi, nhiều màu sắc trong những năm đầu thế kỉ XX…………….

 

Bài trướcĐề Thi HK 2 Môn Ngữ Văn Lớp 11- Đề 11
Bài tiếp theoĐề Thi HK 2 Lịch Sử 11-Đề 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây