Đề Thi HK 2 Môn Sinh Học 12- Đề 5

0
345

Đề Thi HK 2 Môn Sinh Học 12- Đề 5

Câu 1. Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ suy thoái và dễ bị diệt vong vì nguyên nhân chính là:
A. Sức sinh sản giảm.            B. Mất hiệu quả nhóm.
C. Gen lặn có hại biểu hiện.   D. Không kiếm đủ ăn.
Câu 2. Giới hạn sinh thái là:
A. Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
B. Giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một số nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.
C. Giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhiều nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.
D. Giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật vẫn tồn tại được.
Câu 3. Cơ quan tương đồng là những cơ quan
A. Có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.
B. Cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức năng khác nhau.
C. Cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
D. Có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
Câu 4. Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?
A. Châu Phi     B. Châu Á    C. Châu Úc    D. Châu Mỹ
Câu 5. Hệ sinh thái là gì?
A. Bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã
B. Bao gồm quần thể sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã
C. Bao gồm quần xã sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã
D. Bao gồm quần thể sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã
Câu 6. Ý nghĩa của hoá thạch là
A. Bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
B. Bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
C. Xác định tuổi của hoá thạch có thể xác định tuổi của quả đất.
D. Xác định tuổi của hoá thạch bằng đồng vị phóng xạ.
Câu 7. Nguyên nhân nào sau đây không làm gia tăng hàm lượng khí CO2 trong khí quyển:
A. Phá rừng ngày càng nhiều.       B. đốt nhiên liệu hóa thạch.
C. Phát triển của sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải.  D. Sự tăng nhiệt độ của bầu khí quyển.
Câu 8. Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào:
A. Cạnh tranh cùng loài     B.Khống chế sinh học
C. Cân bằng sinh học        D. Cân bằng quần thể
Câu 9. Lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng được xây dựng nhằm:
A. Mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã
B. Mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã
C. Mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần thể
D. Mô tả quan hệ dinh dưỡng và nơi ở giữa các loài trong quần xã
Câu 10. Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong việc điều hòa mật độ quần thể là:
A. Di cư và nhập cư   B. Dịch bệnh  C. Khống chế sinh học   D. Sinh và tử.
Câu 11. Tiến hoá nhỏ là quá trình
A. Hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B. Biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
C. Biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
D. Biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.
Câu 12. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:
A. Mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.
B. Mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống.
C. Mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di cư do mùa thay đổi.
D. Mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.
Câu 13. Quá trình nào sau đây không trả lại CO2 vào môi trường:
A. Hô hấp của động vật, thực vật    B. Lắng đọng vật chất
C. Sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải   D.Sử dụng nhiên liệu hóa thạch
Câu 14. Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:
A. Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể.
B. Làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trước các điều kiện bất lợi của môi trường.
C. Duy trì mật độ hợp lí của quần thể.
D. Tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.
Câu 15.Theo Đacuyn, hình thành loài mới diễn ra theo con đường
A. Cách li địa lí.   B. Cách li sinh thái.    C. Chọn lọc tự nhiên.    D. Phân li tính trạng.
Câu 16. Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)
A.0,57%       B.0,92%       C.0,0052%       D.45,5%
Câu 17. Cách li trước hợp tử là
A .Trở ngại ngăn cản con lai phát triển.    B. Trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử.
C. Trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.             D. Trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.
Câu 18. Quá trình biến đổi năng lượng Mặt Trời thành năng lượng hóa học trong hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào?
A. Sinh vật phân giải            B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1
C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2     D. Sinh vật sản xuất
Câu 19. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài
A. động vật bậc cao                   B. động vật bậc thấp
C. thực vật bậc cao và bậc thấp  D. động vật có khả năng phát tán mạnh
Câu 20. Các cực trị của kích thước quần thể là gì?
1. Kích thước tối thiểu. 2. Kích thước tối đa. 3.Kích thước trung bình. 4. Kích thước vừa phải.
Phương án đúng là:
A. 1, 2, 3.      B. 1, 2.      C. 2, 3, 4.     D. 3, 4.
Câu 21. Mọi sinh vật có mã di truyền và thành phần prôtêin giống nhau là chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới thuộc
A. Bằng chứng giải phẫu so sánh.       B. Bằng chứng phôi sinh học.
C. Bằng chứng địa lí sinh học.            D. Bằng chứng sinh học phân tử.
Câu 22. Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là:
A. Sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế   B. Sự cạnh tranh trong loài chủ chốt
C. Sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế        D. Sự cạnh tranh trong loài đặc trưng.
Câu 23. Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuổi các sự kiện như sau:
1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n 2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n
3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n 4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội
5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n
A. 5 → 1 → 4      B. 4 → 3 → 1      C. 3 → 1 → 4      D. 1 → 3 → 4
Câu 24. Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng nầy biểu hiện cho
A. Cách li trước hợp tử.    B. Cách li sau hợp tử.    C. Cách li tập tính.    D. Cách li mùa vụ.
Câu 25. Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với
A. động vật     B. thực vật     C. động vật bậc thấp     D. động vật bậc cao
Câu 26. Khí quyển nguyên thuỷ không có (hoặc có rất ít) chất
A. H2      B. O2      C. N2       D. NH3
Câu 27. Quần xã sinh vật là
A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc cùng loài, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau
B. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng ít quan hệ với nhau
C. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau
D. Một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định, có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất.
Câu 28. Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là
A. Hình thành các tế bào sơ khai.    B. Hình thành chất hữu cơ phức tạp.
C. Hình thành sinh vật đa bào. D. Hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay.
Câu 29. Ao, hồ trong tự nhiên được gọi đúng là:
A. Hệ sinh thái nước đứng       B. Hệ sinh thái nước ngọt
C. Hệ sinh thái nước chảy       D. Hệ sinh thái tự nhiên
Câu 30. Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?
A. Lưỡng cư.      B. Cá xương.      C. Thú.      D. Bò sát.

Hết.

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A x x   x x x     x         x  
B     x         x     x   x    
C                              
D             x     x   x     x
Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A               x         x x  
B x       x       x x x        
C   x         x               x
D     x x   x           x      
Bài trướcĐề Thi HK 2 Môn Sinh 12- Đề 4
Bài tiếp theoĐề Thi HK 2 Môn Sinh Học Lớp 12- Đề 6

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây