Đề Thi Hoá 8 Học Kì 1 Phòng GD&ĐT Ninh Hoà Khánh Hoà Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
179

Đề thi Hoá 8 học kì 1 Phòng GD&ĐT Ninh Hoà Khánh Hoà có đáp án và lời giải chi tiết. Các bạn xem ở dưới.

PHÒNG GD&ĐT

THỊ XÃ NINH HÒA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Hóa – Lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (TH): Các cách viết sau đây chỉ những ý gì: 3 Fe,  2 N,  3 Ag,  4 N2?

Câu 2 (NB): Hãy cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất trong số các chất đã cho sau đây:  K,  SO2,  NaHSO4,   Fe3O4,   Ba,  O2.

Câu 3 (VD): Lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:

P2O5   +  H2O   $\xrightarrow{{}}$    H3PO4

K   +  H2O   $\xrightarrow{{}}$    KOH  +  H2

Fe(OH)3    $\xrightarrow{{}}$ Fe2O3  +  H2O

Zn(OH)2  +  HNO3   $\xrightarrow{{}}$ Zn(NO3)2  +  H2O

Câu 4 (VD): a.  Tính số mol của 13,44 lít khí NO(ở đktc).

b.  Tính khối lượng của 0,15 mol H2SO4.

c.  Tính số mol của 56,8 gam Na2SO4.

Câu 5 (VD): Có một học sinh đã viết hai sơ đồ phản ứng như sau:

AlO3   +  HCl   $\xrightarrow{{}}$ AlCl +  H2O

Ca(NO3)2   +   Na2CO $\xrightarrow{{}}$ Na2NO3  +  CaCO3

Câu 6 (VDC): Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch chứa 19,6 gam H2SO4, thu được dung dịch chứa a gam hỗn hợp gồm MgSO4, ZnSO4    4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Lập các phương trình hóa học của các phản ứng và tính giá trị của a.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án

Phương pháp giải:

Ghi nhớ kí hiệu hóa học của các nguyên tố trong bảng 1 sgk hóa 8 – trang 52

Giải chi tiết:

3Fe : 3 nguyên tử sắt

2 N : chỉ 2 nguyên tử nitơ

3 Ag: chỉ 3 nguyên tử bạc

4 N2 : chỉ 4 phân tử nitơ

Câu 2: Đáp án

Phương pháp giải:

Ghi nhớ :

+ Đơn chất: là các chất được tạo nên chỉ từ một nguyên tố hóa học

+ Hợp chất: là các chất được tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học trở nên.

Giải chi tiết:

Đơn chất: K, Ba, O2

Hợp chất: SO2, NaHSO4, Fe3O4

Câu 3: Đáp án

Phương pháp giải:

Đặt hệ số thích hợp trước các công thức hóa học, sao cho khi cân bằng tổng các nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau.

Giải chi tiết:

P2O5   +  3H2O  →  2H3PO4

2K   +  2H2O   →     2KOH  +  H2

2Fe(OH)3    $\xrightarrow{{t^\circ }}$  Fe2O3  +  3H2O

Zn(OH)2  +  2HNO3    →     Zn(NO3)2  +  2H2O

Câu 4: Đáp án

Phương pháp giải:

a. ${n_{N{O_2}}} = \frac{{{V_{N{O_2}}}}}{{22,4}} = ?{\mkern 1mu} (mol)$

b. m = n. M

c. n = m : M

Giải chi tiết:

a. ${n_{N{O_2}}} = \frac{{{V_{N{O_2}}}}}{{22,4}} = \frac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6{\mkern 1mu} (mol)$

b. mH2SO4 = n.M = 0,15. 98 = 14,7 (g)

c. nNa2SO4 = m: M = 56,8 : 142 = 0,4 (mol)

Câu 5: Đáp án

Phương pháp giải:

Ghi nhớ hóa trị của các nguyên tử và của nhóm nguyên tử => từ đó xét xem công thức hóa trị của các chất đã được viết đúng hay chưa? => công thức nào sai thì sửa lại cho đúng với quy tắc hóa trị.

$\mathop {{\text{ }}A}\limits^a x\mathop {{\text{ }}B}\limits^b y$ => đúng quy tắc hóa trị sẽ có: a× x = b × y

Giải chi tiết:

Các công thức hóa học sai:

AlO3 => sửa thành: Al2O3

Na2NO3 => sửa thành: NaNO3

Lập phương trình hóa học:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaNO3

Câu 6: Đáp án

Phương pháp giải:

Phương trình hóa học:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑  (1)

x                    →   x        → x    (mol)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑   (2)

y                   →    y       → y        (mol)

Gọi số mol của Mg và Zn lần lượt là x và y (mol)

Ta thấy: ∑ nH2SO4 bđ = ∑ nH2 sinh ra = 0,2 (mol) => phản ứng xảy ra hoàn toàn

$\left\{ \begin{array}{l}\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,2} \\\sum {{m_{hh}} = 24x + 65y = 8,9} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = ?{\mkern 1mu} (mol)\\y = {\mkern 1mu} ?{\mkern 1mu} (mol)\end{array} \right.$

=> a = mMgSO4 + mZnSO4 = ? (g)

Giải chi tiết:

${n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{19,6}}{{98}} = 0,2{\mkern 1mu} (mol)$

$n{H_2} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\mkern 1mu} (mol)$

Phương trình hóa học:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑  (1)

x                    →   x        → x    (mol)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑   (2)

y                   →    y       → y        (mol)

Gọi số mol của Mg và Zn lần lượt là x và y (mol)

Ta thấy: ∑ nH2SO4 bđ = ∑ nH2 sinh ra = 0,2 (mol) => phản ứng xảy ra hoàn toàn

$\left\{ \begin{array}{l}\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,2} \\\sum {{m_{hh}} = 24x + 65y = 8,9} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,1{\mkern 1mu} (mol)\\y = {\mkern 1mu} 0,1{\mkern 1mu} (mol)\end{array} \right.$

Theo PTHH (1): nMgSO4 = x = 0,1 (mol) => mMgSO4 = 0,1.120 = 12 (g)

Theo PTHH (2): nZnSO4 = y = 0,1 (mol) => mZnSO4 = 0,1.161 = 16,1 (g)

=> a = mMgSO4 + mZnSO4 = 12 + 16,1 = 28,1 (g)

Bài trướcĐề Thi Hoá 8 Học Kì 1 Phòng GD&ĐT Tam Đảo Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Kiểm Tra Hoá 9 HK 1 Phòng GD&ĐT Huyện Hóc Môn Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây