Đề Thi Học Kì 1 Hoá 8 Phòng GD&ĐT Tam Dương Vĩnh Phúc Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
165

Đề thi học kì 1 Hoá 8 Phòng GD&ĐT Tam Dương Vĩnh Phúc có đáp án, trắc nghiệm và lời giải chi tiết. Các bạn xem ở dưới.

PHÒNG GD&ĐT VĨNH PHÚC

            TAM DƯƠNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Hóa – Lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 (NB): Công thức đúng chuyển đổi giữa thể tích chất khí(đktc) và chất lượng là:

A. 22,4.n.V =1 B. V = n.22,4 C. n = 22,4.V D. V=22,4.N

Câu 2 (NB): Có các chất được biểu diễn bằng các công thức hóa học sau: O2, Zn,CO2, CaCO3,Br2,H2, CuO,Cl2. Số các đơn chất và hợp chất trong các chất trên là:

A. 3 hợp chất và 5 đơn chất. B. 6 hợp chất và 2 đơn chất.

C. 5 hợp chất và 3 đơn chất. D. 4 hợp chất và 4 đơn chất.

Câu 3 (TH): Một hợp chất được tạo nên từ Al(III) và SO4(II) vậy công thức đúng là:

A. Al2SO4B. Al2(SO4)3C. AlSO4D. Al3SO4.

Câu 4 (TH): Trong các câu sau câu nào chỉ hiện tượng hóa học:

A. Đinh sắt bị gỉ trong không khí. B. Dây tóc bóng đèn sáng.

C. Cồn trong lọ bị bay hơi. D. Nước bốc hơi.

Câu 5 (TH): Thành phần phần trăm của Cu trong hợp chất CuO là:

A. 22,4%. B. 54,4%. C. 80%. D. 20%.

B. TỰ LUẬN

Câu 6 (VD): Lập các phương trình hóa học sau:

a) Fe + Cl2 → FeCl3

b) SO2 + O2 → SO3

c) Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

d) CnH2n+2 + O2 → CO2 + H2O

Câu 7 (VD): Khi phân hủy hoàn toàn Kaliclorat (KClO3) thu được Kaliclorua (KCl) và khí oxi(O2)

a) Lập phương trình hóa học.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử KClO3 lần lượt với các số phân tử khác.

c) Cho biết khối lượng KClO3 phản ứng là 19g, khối lượng khí O2 thu được là 2,4g. Viết biểu thức định luật bảo toàn khối lượng và tính khối lượng KCl.

Câu 8 (VD): Tính:

a) Khối lượng của 6,72 lít khí CO2 ở đktc.

b) Thể tích ở đktc của 0,1 mol khí SO2

c) Khối lượng của 0,2 mol H2SO4

Câu 9 (VD): Cho 0,3 mol H2O. Tính số nguyên tử oxi và số nguyên tử hiđro.

Đáp án

1-B 2-A 3-B 4-A 5-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B

Công thức chuyển đổi giữa thể tích chất khí(đktc) và chất lượng là: V= n. 22,4

Câu 2: Đáp án A

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa về đơn chất và hợp chất để phân loại

+ Đơn chất: là những chất được tạo thành từ 1 nguyên tố hóa học

+ Hợp chất: là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở nên.

Giải chi tiết:

Các hợp chất là: CO2, CaCO3, CuO

Các đơn chất là: O2, Zn, Br2, O2, Cl2

=> có 3 hợp chất và 5 đơn chất

Câu 3: Đáp án B

Phương pháp giải:

Gọi công thức của hợp chất là: $\mathop {Al}\limits_x^{III} \mathop {(S{O_4})}\limits_y^{II} $

Áp dụng quy tắc hóa trị ta có: III×x = II×y

Từ đây suy ra được x, y

Giải chi tiết:

Gọi công thức của hợp chất là: $\mathop {Al}\limits_x^{III} \mathop {(S{O_4})}\limits_y^{II} $

Áp dụng quy tắc hóa trị ta có: $III.x = II.y \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{{II}}{{III}} = \frac{2}{3}$

Chọn x =2 và y =3 ⟹ Công thức của hợp chất là: Al2(SO4)3

Chú ý khi giải:

Mẹo làm nhanh: ta đổi chỗ đầu xuống đít là được

Câu 4: Đáp án A

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm về hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học để phân loại được

+ Hiện tượng vật lí: chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên tính chất ban đầu

+ Hiện tượng hóa học: chất biến đổi có tạo ra chất khác

Giải chi tiết:

A. Là hiện tượng hóa học vì có chất mới sinh ra là gỉ sắt

B. Là hiện tượng vật lí vì bóng đèn sáng là do sự tác động của dòng điện làm cho dây tóc nóng lên và phát sáng, khi ngừng dòng điện dây tóc lại như ban đầu không có sự biến đổi gì cả.

C. Hiện tượng vật lí, cồn biến đổi từ thể lỏng sang thể khí chứ không có chất mới sinh ra

D. Hiện tượng vật lí, nước biến đổi từ thể lỏng sang thể hơi(khí) còn tất cả tính chất khác không thay đổi.

Câu 5: Đáp án C

Phương pháp giải:

Công thức tính phần trăm của chất A có trong hợp chất AxByCz là:

$\% A = \frac{{{m_A}}}{{{m_{{A_x}{B_y}{C_z}}}}}.100\% = ?$

Giải chi tiết:

Phần trăm của Cu có trong CuO là: $\% Cu = \frac{{{m_{Cu}}}}{{{m_{CuO}}}}.100\% = \frac{{64}}{{64 + 16}}.100\% = 80\% $

Câu 6: Đáp án

Phương pháp giải:

Cân bằng phương trình theo một trong số những phương pháp đã được học

+ Phương pháp chẵn lẻ

+ Phương pháp nguyên tử, nguyên tố

+ Phương pháp hệ số thập phân

+ Phương pháp hóa trị

Giải chi tiết:

a) 2Fe + 3Cl → 2FeCl3

b) 2SO2 + O → 2SO3

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) CnH2n+2 + $\frac{{3n + 1}}{2}$O nCO2 + (n+1)H2O

Câu 7: Đáp án

Phương pháp giải:

a) Cân bằng phương trình theo một trong số những phương pháp đã được học

+ Phương pháp chẵn lẻ

b) Lấy hệ số của KClO3 chia cho hệ số của các chất trong phản ứng sẽ ra được tỉ lệ

c) Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: => mKClO3 = mKCl + mO2 => mKCl = ?

Giải chi tiết:

a) 2KClO3  2KCl + 3O2

b) Tỉ lệ số phân tử KClO3 với KCl là 1: 1

Tỉ lệ số phân tử KClO3 với O2 là 2: 3

c) Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mchất tham gia phản ứng = msản phẩm

=> mKClO3 = mKCl + mO2

=> 19 = mKCl + 2,4

=> mKCl = 19 – 2,4 = 16,6 (g)

Đáp án B

Chú ý khi giải:

b) Tỉ lệ số phân tử KClO3 với KCl là 2:2 nhưng ta phải rút gọn là 1: 1

Câu 8: Đáp án

Phương pháp giải:

Ghi nhớ các công thức chuyển đổi, từ đó đại lượng nào chưa biết thì tính toán theo đại lượng đã biết:

V= n× 22,4

m = n×M

Giải chi tiết:

a) 6,72 lít CO2 ở đktc có số mol là: ${n_{C{O_2}}}\left( {dktc} \right) = \frac{{{V_{C{O_2}}}}}{{22,4}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,\left( {mol} \right)$

Khối lượng của 0,3 mol khí CO2 là: mCO2 = nCO2. MCO2 = 0,3×(12 + 16×2)=13,2 (g)

b) Thể tích của 0,1 mol khí SO2 ở đktc là: VSO2(đktc) = nSO2×22,4 = 0,1×22,4 = 2,24 (lít)

c) Phân tử khối của H2SO4 là: MH2SO4 =  1×2 + 32 + 4×16 = 98 (g/mol)

Khối lượng của 0,2 mol H2SO4 là: mH2SO4  = nH2SO4× MH2SO4 = 0,2 × 98 = 19,6(g)

Câu 9: Đáp án

Phương pháp giải:

Số phân tử (nguyên tử) = số mol × số Avogađro (6.1023)

Giải chi tiết:

1 mol H2O chứa 6.1023 phân tử H2O

Vậy 0,3 mol H2O có chứa x phân tử H2O

$ \Rightarrow x = \frac{{0,3 \times {{6.10}^{23}}}}{1} = 1,{8.10^{23}}$ (phân tử)

Mà 1 phân tử H2O có chứa 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O

Vậy 1,8.1023 phân tử H2O có chứa y =?  nguyên tử H và z =? nguyên tử O

$ \Rightarrow y = \frac{{1,{{8.10}^{23}} \times 2}}{1} = 3,{6.10^{23}}$ (nguyên tử)

$ \Rightarrow z = \frac{{1,{{8.10}^{23}} \times 1}}{1} = 1,{8.10^{23}}$ (nguyên tử)

Bài trướcĐề Thi Học Kì 1 Hoá 8 Phòng GD&ĐT Quận Thủ Đức Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Hoá 8 Học Kì 1 Trường THCS Thuỷ Châu Hương Thuỷ Có Lời Giải Và Đáp Án Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây