Đề Thi Học Kì 1 Sinh 12 Sở Giáo Dục & Đào Tạo An Giang Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
200

Đề thi học kì 1 Sinh 12 Sở Giáo Dục & Đào Tạo An Giang có đáp án và lời giải chi tiết gồm 40 câu trắc nghiệm. Các bạn xem ở dưới.

SỞ GD&ĐT AN GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC – Lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (TH): Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy đinh chân thấp. Trong một trại chăn nuôi có 15 con đực giống chân cao và 200 con cái chân thấp. Quá trình ngẫu phối đã sinh ra đời con có 80% cá thể chân cao, 20% cá thể chân thấp. Trong số 15 con bò đực trên, có bao nhiêu con có kiểu gen dị hợp?

A. 6 con B. 8 con C. 5 con D. 3 con

Câu 2 (TH): Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Codon 3’ AUG5’ có chức năng khởi đầu dịch mã và mã hóa axit amin mở đầu

B. Codon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã

C. Tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mỗi codon mã hóa cho nhiều loại axit amin

D.  Với ba loại nucleotit A, U, G có thể tạo ra 24 loại codon mã hóa các axit amin

Câu 3 (NB): Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

A. kết thúc bằng metionin B. bắt đầu bằng axit foocmin metionin

C. bắt đầu bằng axit amin metionin D. bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN

Câu 4 (TH): Những dạng đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một NST là

A. lặp đoạn và chuyển đoạn trên cùng một NST

B. đảo đoạn và chuyển đoạn trên cùng một NST

C. mất đoạn và lặp đoạn

D. mất đoạn và đảo đoạn

Câu 5 (NB): Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN

A. Timin  B. Adenin C. Uraxin  D. Xitozin

Câu 6 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1?

A. $\frac{{Ab}}{{aB}}$ × $\frac{{Ab}}{{ab}}$  B. $\frac{{AB}}{{ab}}$ × $\frac{{ab}}{{ab}}$  C.  $\frac{{AB}}{{ab}}$ × $\frac{{AB}}{{ab}}$  D. $\frac{{Ab}}{{aB}}$ × $\frac{{Ab}}{{aB}}$

Câu 7 (NB): Một trong những đặc điểm của thường biến là:

A. Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định

B. Có thể có lợi, có hại hoặc trung tính

C. Phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính

D. Di truyền được cho đời sau và nguyên liệu của tiến hóa

Câu 8 (NB): Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp NST giới tính XX và giới cái mang cặp NST giới tính XY

A. Gà, chim bồ câu, bướm   B. Thỏ, ruồi giấm, chim sáo.

C. Trâu, bò, hươu D. Hổ, báo, mèo rừng.

Câu 9 (TH): Khi nói về liên kết gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong tế bào, các gen luôn di truyền cùng nhau thành một nhóm liên kết.

B. Liên kết gen làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp

C. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

D. Ở tất cả các loài động vật, liên kết gen chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái.

Câu 10 (NB): Codon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5’UAX3’ B. 5’UAG3’  C. 5’UGX3’  D. 5’UGG3’

Câu 11 (NB): Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ NST là:

A. B. 3n C. 2n D. 4n

Câu 12 (TH): Một loài thực vật có bộ NST 2n=6. Trên mỗi cặp NST, xét một gen có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể ba tương ứng với các cặp NST. Theo lí thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?

A. 64 B. 144  C. 36  D. 108

Câu 13 (TH): Bệnh hoặc hội chứng nào sau đây ở người do sự rối loạn cơ chế phân bào dẫn đến sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào?

A. Hội chứng Đao B. Bệnh hồng cầu hình liềm

C. Hội chứng Tơcnơ D. Bệnh ung thư

Câu 14 (TH): Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì chúng

A. Di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết

B. Sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử

C. Luôn tương tác với nhau cùng quy định một tinhd trạng

D. Luôn có số lượng, thành phần và trật tự cac nucleotit giống nhau

Câu 15 (NB): Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên

A. ARN polimeraza B. ADN polimeraza C. hoocmon isnulin  D. gen

Câu 16 (TH): Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do trao đổi chéo giữa hai cromatit

A. Khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng

B. Cùng nguồn trong cặp NST kép tương đồng

C. Khác nguồn trong cặp NST kép không tương đồng

D. Cùng nguồn trong cặp NST kép không tương đồng

Câu 17 (TH): Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hidro và có 900 nucleotit loại Guanin. Mạch 1 của gen có số nucleotit loại A chiếm 30%; loại G chiếm 10% nucleotit của mạch. Số nucleotit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là

A.  A = 450; T = 150; G = 750; X = 150 B. A = 750; T = 150; G = 750; X = 150

C. A = 150; T = 450; G = 750; X = 150 D. A = 450; T = 150; G = 150; X = 750

Câu 18 (TH): Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lý thuyết, kiểu hình ở F2 gồm

A. 50% cay hoa đỏ và 50% cây hoa trắng B. 100% cây hoa trắng

C. 100% cây hoa đỏ   D. 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa trắng

Câu 19 (NB): Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không  đúng

A. mức phản ứng không do kiểu gen quy định

B. các giống khác nhau có mức phản ứng khác nhau

C. tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng

D. tính trạng chật lượng thường có phản ứng hẹp

Câu 20 (NB): Các tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{{AB}}{{ab}}$Dd tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa được tạo ra là

A. B. C. 16 D. 2

Câu 21 (NB): Phép lai một tính trạng cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 15:1. Tính trạng này di truyền theo quy luật.

A. tác động cộng gộp B. Liên kết gen

C. hoán vị gen   D. di truyền liên kết với giới tính

Câu 22 (TH): Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường tiến hành

A. Lai phân tích  B.  lai khác dòng  C. lai thuận nghịch  D. lai xa

Câu 23 (TH): Một quần thể cân bằng Hacdi-Vanbec có 300 cá thể, biết tần số tương đối của alen A=0,3; a= 0,7. Số lượng cá thể có kiểu gen Aa là

A. 63 cá thể  B. 147 cá thể  C. 126 cá thể  D. 90 cá thể

Câu 24 (NB): Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaXDXb giảm phân bình thường sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử?

A. B. C. D. 2

Câu 25 (TH): Quá trình phiên mã của sinh vật nhân thực

A.  Cần môi trường nội bào cung cấp các nucleoti A, T, G, X

B. Chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen

C. Chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất

D. Cần có sự tham gia của enzim ligaza

Câu 26 (TH): Trong mô hình cấu trúc operon Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động

A. Là nơi ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

B. Mang thông tin quy định cấu trúc enzim ADN polimeraza

C. Là nơi protein ức chế có thể liên kết để ngăn cản sự phiên mã

D. Mang thông tin quy định cấu trúc protein ức chế

Câu 27 (VD): Lai hai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản thu được F1 toàn thân cao, quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 4 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 46 cao, đỏ; 15 cao, vàng; 16 thấp , đỏ; 5 thấp, vàng. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, gen nằm trên NST thường, nếu có hoán vị gen thì tần số khác 50%. Cho các cây có kiểu hình thân cao, quả vàng ở F2 tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình thu được ở đời F3 là:

A. 11 cao, vàng; 1 thấp, vàng B. 3 cao, vàng; 1 thấp, vàng

C. 8 cao, vàng; 1 thấp, vàng D. 5 cao, vàng; 1 thấp, vàng

Câu 28 (NB): Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A. Phiên mã tổng hợp tARN   B. Dịch mã

C. Nhân đôi ADN  D. Phiên mã tổng hợp mARN

Câu 29 (NB): Tần số tương đối của một alen được tính bằng

A. Tỉ lệ phần trăm các kiểu hình của alen đó trong quần thể

B. Tỉ lệ phần trăm số giao tử của alen đó trong quần thể

C.  Tỉ lệ phần trằm các kiểu gen của alen đó trong quần thể

D. Tổng tần số tỉ lệ phần trăm các alen của cùng một gen

Câu 30 (TH): Ở một loài thực vật, A: thân cao, A: thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể $\frac{{Ab}}{{aB}}$ (hoán vị gen với tần số f=20% ở cả hai giới) tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau.

A. 1% B. 8% C. 16%  D. 24%

Câu 31 (TH): Trong trường hợp các gen nằm trên các NST khác nhau, cơ thể có kiểu gen aaBbCcDd khi giảm phân có thể tạo ra tối đa số loại giao tử là

A. B. C. D. 2

Câu 32 (NB): Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen ở a quy định quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây quả đỏ và cây quả vàng?

A. Aa × aa và AA × Aa B. Aa × Aa và Aa × aa

C. AA × aa và AA × Aa D.  Aa × Aa và AA × Aa

Câu 33 (NB): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời sau có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1: 1?

A. AaBb × aabb B. AaBb × AaBb C. Aabb × Aabb D. AaBB × aabb

Câu 34 (TH): Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở quần thể thuộc loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể một và thể tam bội. Số lượng NST có trong một tế bào sinh dưỡng của thể  một và thể tam bội này lần lượt là:

A. 12 và 24  B. 24 và 48 C. 23 và 36 D. 12 và 25

Câu 35 (NB): Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc ở dạng sợi NST ( sợi chất nhiễm sắc) có đường kính là

A. 11 nm  B. 300nm C. 700nm D. 30nm

Câu 36 (TH): Một quần thể thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền, số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 91%. Theo lí thuyết, các cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử trong quần thể này chiếm tỉ lệ

A. 42% B. 49% C. 61% D. 21%

Câu 37 (NB): Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb × aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ

A. 3:1 B. 9:3:3:1 C. 1:1 D. 1:1:1:1

Câu 38 (NB): Ở đậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời có mặt cả 2 gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ thẫm: 7 cây hoa trắng

A. AaBb × Aabb B. AaBb × aaBb C. AaBb × AaBb  D. AaBb × Aabb

Câu 39 (NB): Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaXBXb giảm phân bình thường sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử?

A. B. C. D. 1

Câu 40 (TH): Xét các phát biểu sau đây:

1. Một mã di truyền có thể mã hóa cho một hoặc một số axit amin

2. Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nu A, T, G, X

3. ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi polipeptit là metionin

4. phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch kép

5. ở trong tế bào, trong các loại ARN và mARN có hàm lượng cao nhất

6. ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất

Trong 6 phát biểu nói trên thì có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. B. C. D. 5

Đáp án

1. A 2. D 3. C 4. B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. C 10. B
11. D 12. D 13. D 14. B 15. D 16. B 17. D 18. C 19. A 20. B
21. A 22. C 23. C 24. D 25. B 26. A 27. D 28. B 29. B 30. A
31. C 32. B 33. D 34. C 35. D 36. B 37. D 38. C 39. A 40. A

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án A

Tần số alen ở trong số con đực ban đầu là (pA:qa)× a → 80%thân cao :20% thân thấp (aa)

Ta có q =0,2 ; p=0,8

Giả sử cấu trúc di truyền của các con đực là xAA:yAa

q = y/2 → y =0,4 → số con đực có kiểu gen Aa là 15 ×0,4 =6

Câu 2. Đáp án D

A sai, bộ ba mở đầu là 5’AUG3’

B sai, bộ ba kết thúc là 5’UAA3’

C sai, tính thoái hoá của mã di truyền là nhiều codon mã hoá cho 1 axit amin

D đúng, với 3 loại nucleotit A,U,G có thể tạo ra 33 = 27 codon nhưng có 3 codon kết thúc nên chỉ có 24 codon mã hoá a.a

Câu 3. Đáp án C

Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin metionin, ở SV nhân sơ là fMet

Câu 4. Đáp án B

đảo đoạn và chuyển đoạn trên cùng một NST sẽ không làm thay đổi số lượng gen trên NST

Câu 5. Đáp án C

Uraxin không phải đơn phân cấu tạo ADN

Câu 6. Đáp án C

$\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}} \to 1\frac{{AB}}{{AB}}:2\frac{{AB}}{{ab}}:1\frac{{ab}}{{ab}}$ → KH: 3:1

Câu 7. Đáp án A

Đặc điểm của thường biến là: Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định

Câu 8. Đáp án A

Ở sâu bọ, chim… con cái có bộ NST XY; con đực là XX

Câu 9. Đáp án C

A sai, các gen có thể PLĐL hoặc liên kết với nhau.

B sai, LKG hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp

C đúng

D sai, cả giới cái và giới đực đều có LKG

Câu 10. Đáp án B

Câu 11. Đáp án D

Câu 12. Đáp án D

VD : 1 gen có 2 alen A, a

Thể lưỡng bội có 3 kiểu gen: AA, Aa, aa

Thể ba có 4 loại kiểu gen: AAA, AAa, Aaa, aaa

2n =6 → có 3 cặp NST

Xét trên mỗi cặp có 1 cặp gen dị hợp, số kiểu gen có thể có của thể ba trong quần thể là $C_3^1 \times 4 \times {3^2} = 108$

Câu 13. Đáp án D

A : 3 NST số 21

B : đột biến gen

C: OX

D: tế bào tăng sinh không kiểm soát

Câu 14. Đáp án B

nếu các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì chúng sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử

Câu 15. Đáp án D

Nucleotit là đơn phân  cấu tạo nên gen

Câu 16. Đáp án B

Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do trao đổi chéo giữa hai cromatit khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng

Câu 17. Đáp án D

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

A=T=A1 +T1 ; G=X=G1 +X1

CT tính số liên kết hidro : H=2A +3G

Cách giải:

Ta có H=2A+3G = 3900 ; G=900 →A =600 → N=3000 →%A=%T=20% ; %G=%X=30%

Mạch 1 có tổng số nucleotit :N1 = 1500; A1 = 30%N1 = 450; G1 = 10%N1 = 150

→ T1 = A – A1 = 150; X1 = G-G1 = 750

Câu 18. Đáp án C

Trong di truyền tế bào chất, kiểu hình của đời con giống với kiểu hình của cơ thể mẹ

P : ♂ trắng × ♀ đỏ → F: đỏ → F2 đỏ

Câu 19. Đáp án A

Phát biểu sai về mức phản ứng là A, mức phản ứng của 1 gen do kiểu gen quy định

Câu 20. Đáp án B

Để tạo được số giao tử tối đa thì cơ thể này phải có HVG

AB/ab giảm phân có HVG tạo 4 loại giao tử

Dd giảm phân tạo 2 loại giao tử

Số loại giao tử tối đa là 8

Câu 21. Đáp án A

Đây là tỷ lệ của tương tác cộng gộp

Câu 22. Đáp án C

Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường tiến hành lai thuận nghịch, nếu đời con có 1 loại kiểu hình, giống của mẹ thì gen quy định tính trạng nằm trong tế bào chất

Câu 23. Đáp án C

Phương pháp giải:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1

Giải chi tiết:

Số cá thể có kiểu gen Aa là 300 ×2×0,3×0,7 =126

Câu 24. Đáp án D

Một tế bào sinh tinh giảm phân không có TĐC tạo tối đa 2 loại giao tử

Câu 25. Đáp án B

A sai, môi trường cung cấp A,U,G,X

B đúng

C sai, trong ti thể, lạp thể vẫn có quá trình này

D sai, mARN được tổng hợp liên tục

Câu 26. Đáp án A

A đúng

B sai, ADN pol được mã hoá bởi gen khác, ngoài operon

C sai, protein ức chế gắn vào O

D sai, gen R mới mang quy định protein ức chế

Câu 27. Đáp án D

F1 toàn cao đỏ → cao, đỏ là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với thấp, vàng

Quy ước gen:

A- cao; a- thấp; B- đỏ; b- vàng

F1 dị hợp về các cặp gen, nếu các gen PLĐL đời con phải có tỷ lệ kiểu hình: 9:3:3:1 → các gen PLĐL

P: AaBb × AaBb → cây cao, vàng: 1AAbb:2Aabb

Cho cây cao vàng tự thụ phấn

1/3 AAbb → 1/3 cao vàng

2/3 Aabb → $\frac{2}{3}\left( {\frac{1}{4}AA:\frac{2}{4}Aa\frac{1}{4}aa} \right)bb$ hay 1/2 cao vàng: 1/6thấp vàng

Đời sau có tỷ lệ 5 cao vàng:1 thấp vàng

Câu 28. Đáp án B

Câu 29. Đáp án B

Tần số tương đối của một alen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số giao tử của alen đó trong quần thể.

Câu 30. Đáp án A

Giao tử hoán vị = f/2 = ab = AB = 0,1

Tỷ lệ thấp vàng = 0,1 ×0,1 = 1%

Câu 31. Đáp án C

Cơ thể có kiểu gen aaBbCcDd giảm phân tạo ra 1×2×2×2 = 8 loại giao tử

Câu 32. Đáp án B

Các phép lai Aa × Aa và Aa × aa cho đời con có cả đỏ cả vàng

Câu 33. Đáp án D

Câu 34. Đáp án C

12 nhóm gen liên kết → n =12

Thể 1 : 2n – 1 = 23

Thể tam bội 2n = 36

Câu 35. Đáp án D

Câu 36. Đáp án B

Phương pháp giải:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1

Giải chi tiết:

Tỷ lệ cây hoa trắng là 9% → tần số alen $a = \sqrt {0,09} = 0,3 \to A = 0,7$

Tỷ lệ cây hoa đỏ kiểu gen đồng hợp là 0,72 =0,49

Câu 37. Đáp án D

AaBb × aabb → 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb

Câu 38. Đáp án C

Đây là kiểu tương tác bổ trợ , để đời con có tỷ lệ kiểu hình 9:7 (16 tổ hợp) thì P phải dị hợp 2 cặp gen

Câu 39. Đáp án A

Một tế bào sinh tinh giảm phân không có TĐC cho tối đa 2 loại giao tử

Câu 40. Đáp án A

(1) sai, 1 mã di truyền chỉ mã hoá cho 1 axit amin

(2) sai, đơn phân của ARN là A,U,G,X

(3) đúng

(4) sai, 2 phân tử này đều có cấu trúc mạch đơn

(5) sai, rARN có hàm lượng cao nhất, mARN đa dạng nhất

(6) đúng

Bài trướcĐề Thi Học Kì 1 Sinh 12 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn- Quảng Trị Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kì 1 Sinh 12 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật- Khánh Hoà Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây