Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Trường THPT Đa Phúc Hà Nội Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
232

Đề thi học kì 1 Vật Lý 12 Trường THPT Đa Phúc Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết gồm có 40 câu trắc nghiệm. Các bạn xem ở dưới.

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Vật Lí – Lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (NB): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bằng cm). Chất điểm dao động với biên độ

A. 8cm B. 2cm C. 4cm D. 1cm

Câu 2 (NB): Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng.

C. một nửa bước sóng. D. hai bước sóng.

Câu 3 (NB): Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

A. một số nguyên lần bước sóng. B. một phần tư bước sóng.

C. một nửa bước sóng. D. một bước sóng.

Câu 4 (NB): Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.

B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.

C. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.

D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.

Câu 5 (NB): Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Acos(ωt) và x2 = Acos(ωt – π) là hai dao động:

A. lệch pha π/2 B. cùng pha. C. ngược pha. D. lệch pha π/3

Câu 6 (NB): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A. 1/4mglα02B. 2mglα02C. mglα02 D. 1/2mglα02.

Câu 7 (NB): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy pi2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là:

A. 0,8s B. 0,4s C. 0,2s D. 0,6s

Câu 8 (TH): Một máy biến áp có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này

A. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. B. là máy tăng áp.

C. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. D. là máy hạ áp.

Câu 9 (NB): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt thì độ lệch pha của hiệu điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức

A. tanφ = (ωL – ωC)/R B. tanφ = (ωL + ωC)/R

C. tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R D. tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R

Câu 10 (NB): Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng

A. một phần tư bước sóng. B. một nửa bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng. D. một bước sóng.

Câu 11 (TH): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

B. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.

D. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.

Câu 12 (TH): Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở cùng thời điểm, hiệu điện thế u chậm pha π/2 so với dòng điện i.

B. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện thế u.

C. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với hiệu điện thế u.

D. Dòng điện i luôn cùng pha với hiệu điện thế u.

Câu 13 (TH): Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 14 (NB): Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là

A. vận tốc truyền sóng. B. độ lệch pha. C. chu kỳ. D. bước sóng.

Câu 15 (NB): Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức thức u = 220cos(100πt) V. Giá trị hiệu dụng của điện áp này là

A. 220V B. $220\sqrt 2 V$ C. 110V. D. $110\sqrt 2 V$

Câu 16 (TH): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là

A. 1m. B. 0,5m. C. 2m D. 0,25m

Câu 17 (TH): Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng

A. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. B. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

C. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi. D. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

Câu 18 (NB): Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 5 cos (100πt + π/3) (x tính bằng cm) có pha ban đầu là:

A. π (rad). B. π/3 (rad) C. π/4 (rad). D. π/6 (rad).

Câu 19 (NB): Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = $2\sqrt 2 $cos(100πt + π/3 )(A) (t tính bằng s). Tần số của dòng điện là:

A.50 Hz B. 100 Hz. C. 25 Hz D. 12,5 Hz

Câu 20 (NB): Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

A. biên độ. B. cường độ âm. C. tần số. D. mức cường độ âm.

Câu 21 (NB): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độcứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc là

A. $\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}} $ B. $2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} $ C. $2\pi \sqrt {\frac{k}{m}} $ D. $\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}} $

Câu 22 (TH): Dao động của con lắc đồng hồ là

A. dao động điện từ. B. dao động cưỡng bức.

C. dao động tắt dần. D. dao động duy trì.

Câu 23 (NB): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

B. Sóng âm truyền được trong chân không.

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

D. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 24 (NB): Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu tần số dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài ℓ = 1m, g = π2m/s2 thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn là:

A. 4s B. 2s C. 8s D. 1s

Câu 25 (TH): Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U1 = 200V, khi đó hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 = 10V. Bỏ qua hao phí của máy biến áp thì số vòng dây cuộn thứ cấp là

A. 500 vòng B. 100 vòng C. 25 vòng D. 50 vòng

Câu 26 (VD): Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)\left( V \right)$ vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung C = 10-4/2π F mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. 0,75A B. 1,5A C. 2A D. 22A

Câu 27 (VD): Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = $4\sqrt 2 $ cos(100πt + π/3)(A) (t tính bằng s) cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch là:

A. 2A B. 4A C. $4\sqrt 2 $A D. 8A

Câu 28 (NB): Ta có thể tổng hợp hai dao động điều hòa khi hai dao động

A. cùng phương, cùng tần số.

B. cùng phương, cùng tần số, có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. cùng biên độ, cùng tần số.

D. cùng tần số, có hiệu số pha không đổi.

Câu 29 (VD): Đặt điện áp u = $U\sqrt 2 $cosωt (với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A. $U\sqrt 2 $ B. C. 3U D. 2U

Câu 30 (VD): Đặt điện áp u = 310cos(100πt) V (t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần đầu tiên tại thời điểm

A. t = 1/60 s. B. t = 1/600 s. C. t = 1/120 s. D. t = 1/300 s.

Câu 31 (VD): Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 40m/s B. 20m/s C. 10m/s D. 5m/s

Câu 32 (VD): Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

A. 10lần. B. 10lần. C. 10lần. D. 10lần.

Câu 33 (VD): Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là

A. 440Hz B. 27,5Hz C. 50Hz D. 220Hz

Câu 34 (VD): Đặt điện áp u = U0cos(100πt – π /6) V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là I = I0cos(100πt + π/6) A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,5 B. C. 0,86 D. 0,71

Câu 35 (VD): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t + T/4 vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng

A. 0,5kg B. 1kg C. 0,8kg D. 1,2kg

Câu 36 (VD): Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Trên dây những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A> A2 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. d1 = 0,25d2 B. d1 = 0,5d2 C. d1 = 4d2 D. d1 = 2d2

Câu 37 (VD): Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(20πt) mm. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

A. 2mm B. 4mm C. 1mm D. 3mm

Câu 38 (VD): Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt 2 {\rm{cos(100}}\pi {\rm{t)}}$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 100 Ω cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là ${u_C} = 100\sqrt 2 {\rm{cos(100}}\pi {\rm{0}}\frac{\pi }{2})$ (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100W B. 200W C. 400W D. 300W

Câu 39 (VD): Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó dao động điều hoà, trong khoảng thời gian 201s nó thực hiện được 100 dao động toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với tại A

A. tăng 0,1%. B. tăng 1%. C. giảm 1%. D. giảm 0,1%.

Câu 40 (VDC): Đặt điện áp u = $90\sqrt {10} $cosωt (V) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự R, C, cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Khi ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270V. Biết 3ZL2 – ZL1 =150 Ω và tổng trở của đoạn mạch RC trong hai trường hợp là $100\sqrt 2 $Ω. Giá trị UL max gần giá trị nào nhất:

A. 150V B. 180V C. 284V D. 175V

Đáp án

1-C 2-C 3-C 4-A 5-C 6-D 7-B 8-D 9-C 10-A
11-A 12-A 13-A 14-D 15-D 16-A 17-B 18-B 19-A 20-C
21-B 22-D 23-D 24-B 25-D 26-C 27-B 28-B 29-D 30-D
31-B 32-A 33-A 34-A 35-B 36-D 37-B 38-C 39-C 40-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C

Phương pháp giải:

Phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) có A là biên độ dao động

Giải chi tiết:

Biên độ dao động A = 4cm

Câu 2: Đáp án C

Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng nửa bước sóng

Câu 3: Đáp án C

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trong sóng dừng bằng nửa bước sóng

Câu 4: Đáp án A

Ở vị trí cân bằng chất điểm có vận tốc cực đại và gia tốc bằng 0.

Câu 5: Đáp án C

Độ lệch pha là π tức là chúng dao động ngược pha.

Câu 6: Đáp án D

Cơ năng của con lắc $\frac{1}{2}mg\ell \alpha _0^2$

Câu 7: Đáp án B

Phương pháp giải:

Chu kỳ dao động của con lắc lò xo $T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} $

Giải chi tiết:

Ta có m = 400g = 0,4kg ; k = 100N/m

Chu kỳ dao động : $T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt {\frac{{0,4}}{{100}}} = 0,4s$

Câu 8: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức máy biến áp $\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}$

Giải chi tiết:

Áp dụng công thức $\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = 10$

Vậy máy biến áp này là máy tăng áp.

Câu 9: Đáp án C

Phương pháp giải:

Biểu thức tính độ lệch pha giữa u và i

Giải chi tiết:

Độ lệch pha giữa u và i là: $\tan \varphi = \frac{{{Z_L} – {Z_C}}}{R} = \frac{{\omega L – \frac{1}{{\omega C}}}}{R}$

Câu 10: Đáp án A

Khoảng cách từ bụng đến nút kiền kề là một phần tư bước sóng

Câu 11: Đáp án A

Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

Câu 12: Đáp án A

Với mạch chỉ có tụ điện thì u chậm pha hơn i một lượng π/2

Câu 13: Đáp án A

Mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 14: Đáp án D

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là bước sóng.

Câu 15: Đáp án D

Phương pháp giải:

Điện áp cực đại và điện áp hiệu dụng liên hệ bởi biểu thức ${U_0} = U\sqrt 2 $

Giải chi tiết:

Điện áp hiệu dụng: ${U_0} = U\sqrt 2 = 220V \Rightarrow U = 110\sqrt 2 V$

Câu 16: Đáp án A

Phương pháp giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây có hai đầu cố định: $\ell = k\frac{\lambda }{2}$

Giải chi tiết:

Có hai bụng sóng tương đương với có 2 bó sóng.

Ta có $\ell = k\frac{\lambda }{2} = 2.\frac{\lambda }{2}$ = 1m nên bước sóng λ = 1m

Câu 17: Đáp án B

Cơ băng của con lắc lò xo: W = 0,5kA2

Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động

Câu 18: Đáp án B

Pha ban đầu π/3

Câu 19: Đáp án A

Phương pháp giải:

Mối liên hệ giữa tần số và tốc độ góc: ω = 2πf

Giải chi tiết:

Tốc độ góc ω = 100π rad/s nên f = 50Hz

Câu 20: Đáp án C

Hai âm cùng độ cao tức là có cùng tần số.

Câu 21: Đáp án B

Chu kỳ dao động của con lắc lò xo: $2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} $

Câu 22: Đáp án D

Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì

Câu 23: Đáp án D

Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 24: Đáp án B

Chu kỳ dao động của con lắc: $T = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{g}} = 2\pi \sqrt {\frac{1}{{{\pi ^2}}}} = 2s$

Câu 25: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức máy biến áp $\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}$

Giải chi tiết:

N1 = 1000 vòng, U1 = 200V, U2 = 10V

Áp dụng công thức $\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}} \Rightarrow \frac{{200}}{{10}} = \frac{{2000}}{{{N_2}}}$ nên N2 = 100 vòng

Câu 26: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Dung kháng ZC = (ωC)-1; Cảm kháng ZL = ωL

– Định luật Ôm cho đoạn mạch: I = U/Z

Giải chi tiết:

Mạch LC, ω = 100πrad/s, ZL = ωL = 100Ω, ZC =(ωC)-1 = 200Ω nên Z = |ZL – ZC| = 100Ω

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = U/Z = 200/100 = 2A

Câu 27: Đáp án B

Phương pháp giải:

Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại và hiệu dụng: ${I_0} = I\sqrt 2 $

Giải chi tiết:

Vì ${I_0} = I\sqrt 2 = 4\sqrt 2 A$ nên I = 4A

Câu 28: Đáp án B

Tổng hợp hai dao động điều hòa nếu chúng có cùng phương, cùng tần số, có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Câu 29: Đáp án D

Phương pháp giải:

– C thay đổi để công suất cực đại, khi đó mạch xảy ra cộng hưởng.

– Định luật ôm: U = IZ

– Khi xảy ra cộng hưởng thì ZL = ZC

Giải chi tiết:

Mạch có ω,R,L cố định, C thay đổi

Công suất của mạch đạt cực đại khi xảy ra cộng hưởng, khi đó: ω2 = 1/LC, ZL = ZC, Z = R

Khi đó ${U_C} = I{Z_C} = \frac{U}{Z}.{Z_C} = \frac{U}{R}.{Z_C} = 2U \Rightarrow {Z_C} = {Z_L} = 2R$

$ \Rightarrow {U_L} = I{Z_L} = \frac{U}{Z}.{Z_L} = \frac{U}{R}.{Z_L} = 2U$

Câu 30: Đáp án D

Phương pháp giải:

Sử dụng đường tròn lượng giác, biên độ 310V, biểu diễn vị trí có li độ 155V

Giải chi tiết:Uo = 310V, T = 0,02s.

Sử dụng đường tròn lượng giác: u đạt giá trị 155V lần đầu tiên ứng với góc 600 như hình vẽ, tương ứng với t = T/6 = 1/300 (s)

Câu 31: Đáp án B

Phương pháp giải:

– Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định $\ell = k\frac{\lambda }{2}$

– Vận tốc sóng v = λf

Giải chi tiết:

Sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định nên: $\ell = k\frac{\lambda }{2} = 4.\lambda /2 = 80cm \Rightarrow \lambda = 40cm$

Vận tốc truyền sóng v = λf = 0,4.50 = 20m/s.

Câu 32: Đáp án A

Phương pháp giải:

Công thức tính mức cường độ âm $L = 10\lg \frac{I}{{{I_0}}}dB$

Giải chi tiết:

$L = 10\lg \frac{I}{{{I_0}}} \Rightarrow I = {I_0}{.10^{\frac{L}{{10}}}}$

$L’ = 10\lg \frac{{I’}}{{{I_0}}} \Rightarrow I’ = {I_0}{.10^{\frac{{L + 70}}{{10}}}} = {I_0}{.10^{\frac{L}{{10}}}}{.10^7} = {10^7}I$

Câu 33: Đáp án A

Phương pháp giải:

Bước sóng λ = v/f

Giải chi tiết:

Tần số sóng: f = v/λ = 110/0,25 = 440Hz

Câu 34: Đáp án A

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính hệ số công suất cosφ với φ là độ lệch pha giữa u và i

Giải chi tiết:

Hệ số công suất cosφ = cos(π/3) = 0,5

Câu 35: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức x và v trong dao động điều hòa: x = Acos(ωt + φ); v = – ωAsin(ωt + φ + π/2)

Giải chi tiết:

Thời điểm t: x1 = Acos(ωt + φ) = 5cm

Thời điểm t + T/4: v = – ωAsin(ωt + φ + π/2)= -ωx1

Nên ω = 50/5= 10rad/s

Vậy m = k/ω2 = 1kg

Câu 36: Đáp án D

Phương pháp giải:

– Có hai giá trị biên độ mà có vị trí cân bằng liên tiếp cách nhau một khoảng không đổi

Giải chi tiết:

Vì A1> A2 nên vị trí A1 tại bụng sóng, vì vậy λ = 2d1

Vì vậy tại vị trí A2 có λ = 4d2 nên d1= 2d2

Câu 37: Đáp án B

Phương pháp giải:

Biên độ sóng tổng hợp tại M: ${A_M} = 2A\cos \left( {\frac{{\pi \left( {{d_1} – {d_2}} \right)}}{\lambda }} \right)$

Giải chi tiết:

Ta có f = 10Hz, v = 30cm/s nên λ = 3cm

Biên độ dao động tại M ${A_M} = 2A\cos \left( {\frac{{\pi \left( {{d_1} – {d_2}} \right)}}{\lambda }} \right) = 2.2.c{\rm{os}}\left( {\frac{{\pi .3}}{3}} \right) = 4mm$

Câu 38: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Khi u, i cùng pha thì xảy ra cộng hưởng trong mạch điện

– khi xảy ra cộng hưởng thì ZL = ZC, công suất tiêu thụ P = U2/R

Giải chi tiết:

Vì uc chậm pha π/2 so với u nên u và i cùng pha, mạch xảy ra cộng hưởng điện

Khi đó UC = UL = 100V, U = UR = 200V, R = 100Ω

Công suất tiêu thụ của mạch : P = U2/R = 2002/100 = 400W

Câu 39: Đáp án C

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức chu kỳ dao động của con lắc đơn $T = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{g}} $

Giải chi tiết:

Chu kỳ dao động tại A : ${T_A} = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{{{g_A}}}} = 2$

Chu kỳ dao động tại B: ${T_B} = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{{{g_B}}}} = 2,01s$

$ \Rightarrow \frac{{{g_A}}}{{{g_B}}} = \frac{{2,{{01}^2}}}{{{2^2}}} \Rightarrow {g_B} = 0,99{g_A}$

Vậy gB­ giảm 1% so với gA

Câu 40: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Định luật Ôm cho đoạn mạch: I = U/Z

– Dung kháng ZC = (ωC)-1; Cảm kháng ZL = ωL

– Tổng trở $Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} – {Z_C})}^2}} $

Giải chi tiết:

Mạch RLC có L thay đổi

${U_L} = I{Z_L} = \frac{{U{Z_L}}}{Z} = \frac{U}{{\sqrt {\frac{{{R^2} + Z_C^2}}{{Z_L^2}} – 2\frac{{{Z_C}}}{{{Z_L}}} + 1} }} = 270V \Rightarrow \frac{{{R^2} + Z_C^2}}{{Z_L^2}} – 2\frac{{{Z_C}}}{{{Z_L}}} + \frac{4}{9} = 0$

Đặt x = 1/ZL ta được (R2 + ZC2)x2 – 2ZC.x + 4/9 = 0

Với L = L1 hoặc L = L2 thì UL có cùng giá trị nên ZL1 và ZL2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai trên.

$\frac{1}{{{Z_{{L_1}}}}} = \frac{{{Z_C} + \sqrt {\frac{5}{9}Z_C^2 – {R^2}} }}{{{R^2} + Z_C^2}}$

$\frac{1}{{{Z_{{L_2}}}}} = \frac{{{Z_C} – \sqrt {\frac{5}{9}Z_C^2 – {R^2}} }}{{{R^2} + Z_C^2}}$

Mà 3ZL2 – ZL1 = 150Ω và R2 + ZC2= 20000 nên tính được : $\frac{{{Z_C}}}{R} = 0,7$

ULmax khi xảy ra cộng hưởng, khi đó: ${U_{Lm{\rm{ax}}}} = \frac{U}{R}{Z_L} = \frac{{U{Z_C}}}{R} = 284V$

Bài trướcĐề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Trường THPT Hai Bà Trưng Hà Nội Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Trường THPT Sóc Sơn Hà Nội Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây