Đề Thi Học Kì 2 Hóa Lớp 10- Đề 4

0
390

Đề Thi Học Kì 2 Hóa Lớp 10- Đề 4

I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)
Câu 1. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?

Câu 2. Cho các chất: Cu, NaOH, K2S, MgCl2, Mg lần lượt vào dung dịch H2SO4 loãng. Số phương trình phản ứng xảy ra là:
A. 2          B. 3         C. 4         D. 5
Câu 3. Cho các khí sau Cl2, HCl, O2, H2S. Khí có độ tan trong H2O nhiều nhất:
A. Cl2       B. HCl      C. O2        D. H2S
Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng sau: Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2S + H2O
Tổng hệ số tối giản của các chất tham gia phản ứng là:
A. 18       B. 30       C. 23          D. 45
Câu 5. Cho 29,75 gam muối KX (X là nguyên tố halogen) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 47 gam kết tủa. X là:
A. Flo        B. Clo        C. Brom       D. Iot
Câu 6. Sục 4,48 lít khí (đktc) vào 250 ml dd NaOH 1M thu được dd X. Dung dịch X gồm các chất tan là:
A. NaHSO3; Na2SO3                         C. NaHSO3; Na2SO3; NaOH
B. NaOH; Na2SO3                             D. NaOH; NaHSO3
II. Phần tự luận. (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm). Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có).
a. Fe + Cl2 →                                   b. Al + H2SO4 loãng →
c. H2S + O2 dư →                             d. FeS + H2SO4 đặc →
Câu 2: (2 điểm).
Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các dung dịch mất nhãn đựng riêng biệt sau (viết các phương trình hóa học) xảy ra: KCl, Na2S, H2SO4, MgSO4
Câu 3: (3 điểm). Hòa tan hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg bằng 100 gam dd H2SO4 98% dư thu được dd B và 9,52 lít khí SO2 (Đktc).
a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
b. Tính C% các chất trong dd B.
c. Dẫn toàn bộ lượng SO2 thu được ở trên vào 119 gam NaOH 20% thu được dung dịch D. Thêm vào dung dịch D, 200 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,35M và BaCl2 1M thu được m gam kết tủa. Tính m.

(Cho H=1, O=16, S=32, F=19, Br=80, Na=23, Cl=35,5, I=127, Fe=56, Mg=24, Ba=137, Ag=108). Học sinh không được sử bảng tuần hoàn và tài liệu khác.
—————– Hết ——————–
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

I – Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D B B C C A

II – Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2,0đ ). Mỗi phương trình đúng được 0,5 điểm. Thiếu cân bằng và điều kiện phản ứng trừ 0,25 điểm

Câu 2. (2,0đ). Nhận biết được mỗi chất được 0,5 điểm.

KCl, Na2S, H2SO4, MgSO4.

Lấy mỗi chất một ít ra các ống nghiệm riêng biệt rồi đánh số từ 1-4.

KCl Na2S H2SO4 MgSO4
Quỳ tím Đỏ
Dung dịch BaCl2 X Kết tủa trắng
Dd AgNO3 Kết tủa trắng Kết tủa đen X X

Phương trình phản ứng

BaCl2 + MgSO4 → BaSO4 + MgCl2

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

2AgNO3 + Na2S → Ag2S + 2NaNO3

Các phương pháp nhận biết khác nếu đúng vẫn được điểm tối đa.

Câu 3.

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

x          3x                  x/2            1,5x

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

y          2y                  y           y

0,5 đ

 

1 đ
1 đ
c. n SO2 = 0,425 mol                  n NaOH = 0,51 mol

n Ba(OH)2 = 0,07 mol           n BaCl2 = 0,2 mol

T =0,51/0,425 = 1,2→ 2 muối

SO2 + NaOH → NaHSO3

x         x                x

SO2 + 2NaOH→ Na2SO3 + H2O

y         2y            y

x + y = 0,425

x + 2y = 0,51→ x= 0,34 mol; y = 0,085 mol

2NaHSO3 + Ba(OH)2 → BaSO3 + Na2SO3 + 2H2O

0,14           0,07        0,07             0,07

BaCl2 + Na2SO3 → BaCO3 + 2NaCl

0,155      0,155          0,155

m kết tủa = (0,07+ 0,155).217 = 48,825 gam

(Có thể làm theo phương pháp ion)

0,5 đ

 

Bài trướcĐề Thi Học Kì 2 Môn Hóa 10- Đề 3
Bài tiếp theoĐề Thi HK 2 Hóa Lớp 10- Đề 5

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây