Đề Thi Học Kỳ 2 Có Đáp Án Vật Lý Lớp 12 -Đề 5

0
404

Đề Thi Học Kỳ 2 Có Đáp Án Vật Lý Lớp 12 -Đề 5

Câu 1: Chiếu bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 0,74.1015 Hz vào một tấm kim loại thì vận tốc đầu cực đại của electron quang điện là v1. Thay bức xạ trên bằng bức xạ khác có tần số là f2 = 1,6.1015 Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là v2, với v2 = 2v1 . Công thoát của electron ra khỏi kim loại đó là
A. 3,5.10-19 J       B. 4,8.10-19 J       C. 5,1.10-19 J        D. 3,0.10-19 J
Câu 2: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng:     A. 0,5 giờ         B. 2 giờ         C. 1,5 giờ          D. 1 giờ
Câu 3: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?
A. Electron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi nguyên tử này va chạm với nguyên tử khác
B. Electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng với bước sóng ánh sáng thích hợp
C. Electron bứt ra khỏi kim loại khi kim loại bị nung nóng
D. Electron bị bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào kim loại đó
Câu 4: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì bức xạ do đám nguyên tử đó phát ra có bao nhiêu loại phôton ?:     A. 3.       B. 6.       C. 1.        D. 4.
Câu 5: Điều nào sau không đúng khi nói về quang phổ liên tục ?
A. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng, khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.
B. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng rẽ nằm trên nền tối
C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn.
D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng
Câu 6: Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ:
A. giảm theo đường hypebol.         B. giảm đều theo thời gian.
C. không giảm.                             D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

Câu 8: Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, vì sao cần có điều kiện mật độ hạt nhân đủ lớn ?
A. Để giảm năng lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để các hạt nhân kết hợp với nhau.
B. Để giảm khoảng cách giữa các hạt nhân, nhằm tăng lực hấp dẫn giữa chúng làm cho các hạt nhân kết hợp được với nhau.
C. Để giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng.
D. Để tăng cơ hội các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau.

Câu 9: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì
A. tần số không đổi, vận tốc giảm, bước sóng giảm     B. tần số giảm, vận tốc tăng, bước sóng giảm.
C. tần số tăng, vận tốc giảm, bước sóng giảm.            D. tần số không đổi, vận tốc tăng, bước sóng giảm.

Câu 11: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:
A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen
B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơnghen
C. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại
D. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơnghen,tia tử ngoại
Câu 12: Trong hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn thu được
A. các vân sáng trắng và vân tối cách đều nhau.
B. có một dải màu cầu vồng từ tím đến đỏ.
C. trung tâm là vân sáng trắng, 2 bên có dải màu cầu vồng màu đỏ ở gần vân trung tâm, màu tím ở xa vân trung tâm.
D. trung tâm là vân sáng trắng, 2 bên có dải màu cầu vồng, màu tím ở gần vân trung tâm, màu đỏ ở xa vân trung tâm.
Câu 13: Muốn phát hiện các vết nứt trên bề mặt sản phẩm người ta dùng:
A. Ánh sáng nhìn thấy          B. Tia tử ngoại
C. Tia hồng ngoại                D. Tia Rơnghen(hay tia X)
Câu 14: Đặc điểm quang phổ
A. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục
B. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng
C. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy
D. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó

Câu 16: Ánh sáng huỳnh quang
A. thường xảy ra với chất rắn.
B. có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.
C. có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng kích thích.
D. có thể kéo dài thêm một thời gian dài sau khi ngừng ánh sáng kích thích.
Câu 17: Cho hằng số Planck h= 6,625.10 – 34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s. Công thoát của electron khỏi bề mặt kim loại là 6,625. 10 – 19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là:   A. 0,300 μm     B. 0,295 μm     C. 0,250 μm    D. 0,375 μm
Câu 18: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn sáng hỗn hợp dùng trong thí nghiệm phát ra hai bức xạ đơn sắc 1 = 0,5 m và 2 = 0,7 m. Trên màn, giữa hai điểm M, N ở hai bên vân trung tâm và cách đều vân trung tâm một khoảng 7 mm quan sát được tổng số vân sáng là:    A. 43        B. 45        C. 50        D. 47

Câu 19: Trong nguyên tử hidrô , gọi λA là bước sóng của vạch quang phổ ứng với sự chuyển của electron từ rất xa về quỹ đạo L ,λB  là bước sóng của vạch quang phổ ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K . Năng lượng ion hóa nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản được xác định bởi biểu thức

Câu 20: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có:
A. cùng số nơtrôn        B. cùng khối lượng         C. cùng số prôtôn         D. cùng số nuclôn
Câu 21: Một nguồn phát ra ánh sáng có tần số f .Năng lượng một phôtôn của ánh sáng này tỉ lệ
A. nghịch với bình phương tần số                B. thuận với tần số
C. thuận với bình phương tần số                 D. nghịch với tần số f

Câu 23: Hạt nhân pôlôni là chất phóng xạ anpha ∝ . Biết hạt nhân mẹ đang đứng yên và lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A. Hãy tìm xem bao nhiêu phần trăm của năng lượng toả ra chuyển thành động năng hạt ∝.
A. 89,3%.         B. 99,2%.         C. 98,1%.          D. 95,2%.
Câu 24: Trong1 thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, 2 khe Y-âng cách nhau a= 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2m. 2 khe được chiếu bằng ánh sáng trắng . Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ (λđ = 0,76μm) đến vân sáng bậc 1 màu tim(λđ = 0,38μm):    A. 2,53 mm       B. 5,23mm       C. 2,35mm       D. 3,25mm
Câu 25: Hai khe Young cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có:
A. Vân tối thứ 4        B. Vân sáng bậc 5        C. Vân sáng bậc 4        D. Vân sáng bậc 3
Câu 26: Trong nguyên tử hidrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m . Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hidrô , electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 1,908.10-9m. Qũy đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng:    A. O      B. N      C. P      D. M
Câu 27: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm vào hai khe S1 S2 là a = 1 mm, khoảng cách từ màn đến mặt phẳng chứa hai khe là 2 m. Khỏang cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 2 ở hai bên vân sáng trung tâm là
A. 0,5 mm         B. 4 mm          C. 2,5 mm          D. 3,5 mm
Câu 28: Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0 = 0,35 μm , muốn làm bật electron ra khỏi bề mặt kim loại này thì năng lượng của phôton ánh sáng chiếu vào phải
A. có giá trị lớn nhất là 5,68.10-25 J.          B. có giá trị tối thiểu là 5,68.10-25 J.
C. có giá trị lớn nhất là 5,68.10-19 J.          D. có giá trị tối thiểu là 5,68.10-19 J.
Câu 29: Hạt nhân có cấu tạo gồm
A. 33 prôtôn và 27 nơtron.                B. 27 prôtôn và 33 nơtron.
C. 27 prôtôn và 60 nơtron.                D. 60 prôtôn và 33 nơtron.
Câu 30: Gọi là khoảng thời gian để số hạt nhân của một khối lượng chất phóng xạ giảm đi e lần( e là cơ số loga tự nhiên, lne = 1). Hỏi sau thời gian t = 0,51 chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng phóng xạ ban đầu ?:  A. 50%.     B. 40%.    C. 30%.    D. 60%.

A. 22,60 MeV          B. 226,075 MeV          C. 2,26 MeV          D. 2260,75 MeV
Câu 32: Hiện tượng quang điện trong là
A. hiện tượng được ứng dụng trong các thiết bị chiếu sáng hiện đại .
B. hiện tượng làm bứt các electron ở bề mặt khối kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào .
C. sự giải phóng các electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ điện từ thích hợp.
D. hiện tượng giải phóng các electron liên kết thành các electron dẫn trong mạng tinh thể của một chất điện môi .
Câu 33: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng sẽ bị tách ra thành nhiều chùm tia có các màu đơn sắc khác nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng
A. giao thoa ánh sáng     B. khúc xạ ánh sáng   C. tán sắc ánh sáng    D. nhiễu xạ ánh sáng
Câu 34: Để giải thích hiện tượng quang phổ vạch của hidro ta dựa vào:
A. Hai tiên đề Bo                        B. Thuyết sóng ánh sáng
C. Hai giả thiết của Mắc xoen      D. Thuyết lượng tử
Câu 35: Bức xạ đơn sắc chiếu qua hai khe Young có bước sóng 0,44 µm. Thay ánh sáng này bằng ánh sáng đơn sắc khác có bước sóng bằng bao nhiêu thì khỏang vân tăng 1,5 lần?:    A. 0,3 µm        B. 0,55 µm        C. 0,50 µm         D. 0,66 µm
Câu 36: Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng λ0/3 bằng vào kim loại này . Cho rằng năng lượng mà electron quang điện hấp thụ từ phôton của bức xạ trên , một phần dùng để giải phóng nó , phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó . Gía trị động năng này là
A. hc/2λ0       B. 3hc/3λ0       C. hc/3λ0        D. 2hc/λ0

Câu 38: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử
A. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích
B. chỉ là trạng thái kích thích
C. chỉ là trạng thái cơ bản
D. là trạng thái mà các electron trong nguyên tử ngừng chuyển động
Câu 39: Phóng xạ β- là
A. sự giải phóng electron từ lớp electron ngoài cùng
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
D. phản ứng hạt nhân không thu và không tỏa năng lượng
Câu 40: So sánh giữa hai phản ứng hạt nhân toả năng lượng phân hạch và nhiệt hạch. Chọn kết luận đúng:
A. Cùng khối lượng, thì phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch.
B. Phản ứng phân hạch sạch hơn phản ứng nhiệt hạch.
C. Phản ứng nhiệt hạch có thể điều khiển được còn phản ứng phân hạch thì không.
D. Một phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch.

———– HẾT ———-

ĐÁP ÁN

1 D
2 C
3 B
4 B
5 B
6 D
7 A
8 C
9 A
10 A
11 B
12 D
13 B
14 D
15 A
16 C
17 A
18 B
19 A
20 C
21 B
22 B
23 C
24 A
25 D
26 C
27 D
28 D
29 B
30 D
31 B
32 C
33 C
34 A
35 D
36 D
37 C
38 A
39 C
40 A

 

 

Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Có Đáp Án Môn Vật Lý 12 -Đề 4
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Có Đáp Án Vật Lý Lớp 12 -Đề 6

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây