Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Hóa Lớp 11 Có Đáp Án- Đề 1

0
380

Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Hóa Lớp 11- Đề 1

I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm):  ( Cho C = 12, H= 1, O = 16, Ca = 40 )

Câu 1: Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, C2H5OH, CH3OH         B. CH3OH, C2H5OH, H2O

C. CH3OH, H2O, C2H5OH         D. H2O, CH3OH, C2H5OH

Câu 2: Công thức dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n + 1O.      B. ROH.        C. CnH2n + 1OH.       D. CnH2n O.

Câu 3:Dãy chất nào sau đây thuộc loại ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4 .          B. CH4 , C3H6 , C5H12.

C. C2H6 , CH4 ,C5H12 .        D. C2H6 , C4H8 ,CH4 .

Câu 4 : Để phân biệt 2 bình chứa khí etan  và etilen, có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Nước        B. DD brom        C. Khí HCl           D. DD NaOH

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3gam C2Hrồi dẫn toàn bộ sản phẩm khí qua dung dịch nước vôi trong dư thấy thu được m gam kết tủa. Gía trị của m = ?

A. 8,8 g         B. 4,4 g             C. 10 g              D. 20 g

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H9OH là

A. 4.              B. 3.                 C. 2.                   D. 1.

Câu 7: Cho 6,00 gam ancol C3H7OH tác dụng với natri vừa đủ thấy có V lít khí thoát ra (ở đktc). Gía trị của V là :

A. 1,12l.         B. 2,24l.          C. 3,36l.           D. 4,48l.

Câu 8: Phản ứng nào sau đây xảy ra?

A. C2H5OH + Fe →?                 B. C6H5OH + NaOH →?

C. C6H5OH + HCl →?              D. C2H5OH + NaOH →?

Câu 9: Gọi tên r­ượu sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan – 1- ol         C. 3-metylbutan – 1- ol

B. 3-metylbutan- 4 – ol           D.3-metylpentan -1- ol

Câu 10: Cho sơ đồ biến hoá:   .Vậy X là :

A. CH3-CH2-CH2-CH2-OH    B. CH3-CH2-CH(OH)-CH3    C. (CH3)3COH   D. A, B đúng          II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1 : ( 2 điểm) Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện nếu có :

a. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2         b. C6H5OH + NaOH

c. C2H2 + AgNO3/NH3 dư         d. CH2 = CH2  + Br2

Câu 2: ( 3 điểm):

Cho 9,2g hỗn hợp A gồm metanol và propan -1-ol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.

c ) Cho 30 ml dung dịch ancol etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính giá trị của V

—————– Hết ——————–

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ.A A C C B D A A B A B

II. Tự luận:

Câu 1:  PTPU mỗi PTPU  0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →[ C2H4(OH)O ]2Cu  +  2 H2O

b. C6H5OH + NaOH →   C6H5ONa     +  H2O

c. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3

d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br – CH2  Br

Câu 2: Mỗi câu 1 điểm

a , PTPU:  2 CH3OH   + 2  Na  → 2 CH3ONa   +  H2     (0,5 đ)

2 C2H5OH   + 2  Na → 2 C2H5ONa  +  H2    (0,5 đ)

  b , Gọi  số mol 2 ancol metanol và propanol lần lượt là x, y mol

giải hệ         32x  +   60 y = 9,2

x/2 + y/2    = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1    ;  y = 0,1

% khối lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78  %      (1đ)

% khối lượng propanol  63, 22%

 c, V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => n nước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( lit)    (1đ)

 

 

Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Môn Hóa Lớp 10- Đề 12
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Môn Hóa Học Lớp 11 Có Đáp Án- Đề 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây