Đề Thi Học Kỳ 2 Vật Lý 12 Có Đáp Án-Đề 2

0
417

Đề Thi Học Kỳ 2 Vật Lý 12 Có Đáp Án-Đề 2

Câu 1: Nói về giao thoa ánh sáng, phát biểu sai là:
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp.
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.
C. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với chỗ hai sóng tới không gặp được nhau.
D. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau.

Câu 2: Bức xạ có tần số f = 500.1012 Hz thuộc loại sóng nào trong thang sóng điện từ:
A. Tia tử ngoại              B. Sóng vô tuyến
C. Tia hồng ngoại          D. Ánh sáng nhìn thấy được
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chiết suất môi trường:
A. Chiết suất của một môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng truyền trong nó.
B. Chiết suất tuyệt đối của các môi trường trong suốt tỉ lệ nghịch với vận tốc truyền của ánh sáng trong môi trường đó.
C. Việc chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh chính là nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng.
D. Chiết suất của một môi trường có giá trị tăng dần từ màu tím đến màu đỏ.
Câu 4: Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là:

Câu 5: Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm và tụ điện có điện dung 50 µF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 6V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 4V, năng lượng từ trường của cuộn dây là:  A. 0,5 mJ     B. 1 mJ     C. 0,2 mJ     D. 2 MJ
Câu 6: Mạch dao động lý tưởng gồm tụ C = 10 µF và cuộn cảm L = 0,1 H. Tại thời điểm uC= 4V thì i = 0,02 A. Cường độ cực đại trong khung bằng :
A. 4,5.10-2 A B. 4,47.10-2 A C. 2.10-4 A D. 20.10-4 A
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.
C. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.
Câu 8: Khi nói về quang phổ liên tục của một vật, chọn câu đúng:
A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.
B. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.
C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.
D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.
Câu 9: Hai khe Young cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1 mm có:
A. Vân tối thứ 3      B. Vân sáng thứ 2      C. Vân sáng thứ 3      D. Vân tối thứ 2
Câu 10: Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thì mạch có f1 = 30 kHz. Khi thay tụ C1 bằng tụ C2 thì mạch có f2 = 40 kHz. Vậy khi mắc tụ C = C1 + C2 vào mạch thì mạch sẽ dao động với tần số f bằng:   A.70 kHz      B. 24 kHz      C. 10 kHz      D. 50 kHz
Câu 11: Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của Young được xác định bởi công thức:

Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,60 µm và λ2 thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Tính λ2:   A. 0,9 µm     B. 0,6 µm     C. 0,5 µm     D. 0,4µm
Câu 13: Trong thí nghiệm Young, biết a = 1 mm và D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 µm và λ2 = 0,7 µm vào khe S thì thấy trên màn có những vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng nhau là:   A. 7,4 mm      B. 8,4 mm      C. 8,6 mm      D. 7,2 mm
Câu 14: Chọn câu sai. Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Gọi Q0, U0 lần lượt là điện tích cực đại và hiệu điện thế cực đại của tụ điện, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch là:

Câu 15: Trong ánh sáng mặt trời:
A. Gồm tia tử ngoại và tia hồng ngoại.
B. Chỉ gồm vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau.
C. Gồm tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy được và tia tử ngoại.
D. Gồm tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy được.
Câu 16: Mạch dao động bắt tín hiệu của 1 máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 2µH và 1 tụ điện C = 1,8.10-9 F. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là:  A. 113 m       B. 13,1 m       C. 6,28 m       D. 11,3 m
Câu 17: Tia Rơnghen và tia tử ngoại không có chung tính chất:
A. Bị nước và thủy tinh hấp thụ       B. Làm phát quang một số chất
C. Làm ion hóa không khí               D. Tác dụng mạnh lên kính ảnh
Câu 18: Khi nói về tia Rơnghen (tia X), phát biểu nào sau đây sai:
A. Tia Rơnghen dùng để chiếu điện trị một số ung thư nông.
B. Tia Rơnghen có bước sóng càng dài sẽ đâm xuyên càng mạnh.
C. Tia Rơnghen có khả năng đâm xuyên mạnh.
D. Tia Rơnghen là bức xạ điện từ có bước sóng trong khoảng 10-12 m đến 10-8 m.
Câu 19: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu sai là:
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Hiện tượng chùm sáng trắng. khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
C. Ánh sáng do mặt trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
D. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.
Câu 20: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe Young cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là:  A. 0,55 µm      B. 0,50 µm      C. 0,40 µm      D. 0,60 µm
Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng 1 phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng cách giữa 2 khe Young là 1,5 mm. Khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 1 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm:   A. 0,40 µm    B. 0,48 µm     C. 0,72 µm     D. 0,60 µm
Câu 22: Giao thoa với hai khe Young có a = 0,5 mm; D = 2 m. Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm. Xác định số bức xạ cho vân tối (bị tắt) tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 cm:   A. 2     B. 4     C. 3    D. 5
Câu 23: Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại trong mạch I0 và hiệu điện thế cực đại U0 giữa hai bản tụ là:
A. I0 = U0      B. I0 = U0      C. I0 = D.      I0 = U0
Câu 24: Sắp xếp các bức xạ sau đây theo thứ tự bước sóng giảm dần: ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại:
A. Ánh sáng thấy được, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
B. Ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại.
C. Tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.
D. Tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia X.
Câu 25: Tính chất sóng ánh sáng được khẳng định dựa vào:
A. Hiện tượng quang điện      B. Hiện tượng quang phát quang
C. Hiện tượng giao thoa         D. Hiện tượng phát xạ cảm ứng
Câu 26: Trong các thiết bị điện tử sau đây thiết bị nào chỉ có máy phát vô tuyến:
A. Điện thoại bàn hữu tuyến        B. Thiết bị điều khiển tivi từ xa
C. Điện thoại di động                  D. Máy vi tính
Câu 27: Bộ phận nào không có trong máy thu sóng vô tuyến điện từ:
A. Anten      B. Mạch tách sóng      C.Mạch khuyếch đại       D.Mạch biến điệu
Câu 28: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Young là 3 mm, khoảng cách từ màn chứa 2 khe đến màn quan sát là 3 m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ bậc một ngay sát vân sáng trắng trung tâm là:
A. 0,45 mm       B. 0,68 mm        C. 0,72 mm        D. 0,38 mm
Câu 29: Một mạch dao động lý tưởng gồm một tụ điện C = 0,2 mF. Lấy π2 = 10. Để mạch có tần số dao động riêng 200 Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây bằng:
A. 3,125 mH       B. 0,4 mH       C. 0,325 mH        D. 1,2 mH
Câu 30: Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung của tụ C = F và độ tự cảm của cuộn dây L = H. Khi đó sóng thu được có tần số bao nhiêu? Lấy π2 = 10.
A. 50 Hz      B. 200 Hz      C. 100 Hz      D. 25 Hz
Câu 31: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từ:
A. Sóng điện từ trong thông tin liên lạc gọi là sóng vô tuyến.
B. Tần số của sóng không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
D. Sóng điện từ có những tính chất giống như một sóng cơ học thông thường.
Câu 32: Một mạch dao động LC, gồm tụ điện có điện dung C = 8.10-9 F và cuộn cảm có độ tự cảm L = 2.10-3 H. Biết hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng:   A. 3 mA      B. 1,44 mA       C. 3,6 mA      D. 12 mA
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.
B. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.
C. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm.
D. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.
Câu 34: Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm. Khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp là a = 2 mm, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là D = 2m. Biết giao thoa trường có bề rộng L = 7,4 mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn là:
A. 7 vân sáng, 6 vân tối        B. 15 vân sáng, 14 vân tối
C. 15 vân sáng, 16 vân tối    D. 7 vân sáng, 8 vân tối
Câu 35: Mạch dao động gồm cuộn dây có L = 2.10-4 H và C = 8 nF. Vì cuộn dây có điện trở thuần nên để duy trì một hiệu điện thế cực đại 5 V giữa 2 bản cực của tụ phải cung cấp cho mạch một công suất P = 6 mW. Điện trở của cuộn dây có giá trị bằng:
A. 10 Ω      B. 50 Ω      C. 12 Ω      D. 100 Ω
Câu 36: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 ở bên phải đến vân sáng thứ 4 ở bên trái vân sáng trung tâm là 1,8 mm. Khoảng vân là:   A. i = 0,3 mm    B. i = 0,6 mm    C. i = 0,9 mm    D. i = 0,4 mm
Câu 37: Khi sóng điện từ lan truyền trong không gian thì véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ có phương:
A. Song song nhau và song song với phương truyền sóng.
B. Vuông góc nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
C. Song song nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
D. Vuông góc nhau và song song với phương truyền sóng.
Câu 38: Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5 µF, điện tích của tụ có giá trị cực đại là 8.10-5 C. Năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 12,8.10-4J      B. 6.10-4 J      C. 8.10-4 J      D. 6,4.10-4 J
Câu 39: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Young là 1mm, khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 2m. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75 µm. Vị trí vân sáng thứ tư cách vân sáng trung tâm là:
A. 6 mm       B. 1,5 mm       C. 4,5 mm      D. 3 mm
Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Young, ánh sáng đơn sắc có λ = 0,48µm. Thay ánh sáng khác có bước sóng λ’ thì khoảng vân tăng 1,5 lần. Bước sóng λ’ là:
A. 0,55 µm       B. 0,72 µm       C. 0,63 µm       D. 0,42 µm

—HẾT—

ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ 321  
Câu 1 C  
Câu 2 D  
Câu 3 D  
Câu 4 B  
Câu 5 A  
Câu 6 B  
Câu 7 C  
Câu 8 D  
Câu 9 A  
Câu 10 B  
Câu 11 D  
Câu 12 D  
Câu 13 B  
Câu 14 D  
Câu 15 C  
Câu 16 A  
Câu 17 A  
Câu 18 B  
Câu 19 C  
Câu 20 B  
Câu 21 D  
Câu 22 B  
Câu 23 A  
Câu 24 D  
Câu 25 C  
Câu 26 B  
Câu 27 D  
Câu 28 D  
Câu 29 A  
Câu 30 D  
Câu 31 C  
Câu 32 D  
Câu 33 B  
Câu 34 B  
Câu 35 C  
Câu 36 A  
Câu 37 B  
Câu 38 D  
Câu 39 A  
Câu 40 B  
Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Môn Vật Lý Lớp 12 Có Đáp Án- Đề 1
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Có Đáp Án Vật Lý 12 -Đề 3

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây