Trắc Nghiệm Nhị Thức Niu-Tơn Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
2064

Trắc nghiệm nhị thức niu-tơn có đáp án và lời giải chi tiết rất hay gồm 30 câu trắc nghiệm. Các bạn xem ở dưới để ôn tập và cũng cố kiển thức nhé.

TRC NGHIM NH​​ THC NIU-TƠN CÓ ĐÁP ÁN VÀ LI GII

I. KIN THC

1. Nh​​ thc Niutơn

a+bn=Cn0an+Cn1an-1b+

+Cnn-1abn-1+Cnnbn​​ =k=0nan-kbk​​ 

2. Hệ​​ quả

Vi​​ a=b=1, ta có

​​ 2n=Cn0+C1++Cnn1+Cnn.

Vi​​ a=1;b=-1, ta có

​​ 0n=Cn0-C1++-1kCnk++-1nCnn.

3. Chú ý

Trong biu thc​​ ​​ vế​​ phi ca khai trin​​ a+bn

​​ S​​ các​​ hng t​​ là​​ n+1;

​​ Các hng t​​ có s​​ mũ ca​​ a​​ gim dn t​​ n​​ đến​​ 0​​ ; s​​ mũ ca​​ b​​ tăng dn t​​ 0​​ đến

n​​ , nhưng tng các s​​ mũ ca​​ a​​ và​​ b​​ trong mi hng t​​ luôn bng​​ n​​ (quy ưc​​ a0=b0=1)​​ ;

​​ Các h​​ s​​ ca mi cp hng t​​ cách đu hai hng t​​ đu và cui đu bng nhau.

II. TRẮC​​ NGHIỆM

Câu 1:​​ Tìm h​​ s​​ ca​​ x12​​ trong khai trin​​ 2x-x210

A.​​ C108.B.​​ C10228.C.​​ C102.D.​​ -C10228.

Câu 2:​​ Khai trin đa thc​​ Px=5x-12007​​ ta đưc

Px=a2007x2007+a2006x2006++a1x+a0.

Mệnh đề​​ nào sau đây là đúng?

A.​​ a2000​​ =-C20077.57.  ​​ ​​​​ B.​​ a2000​​ =C20077.57.​​ C.​​ a2000=​​ -C2007200052000​​ D.​​ a2000=​​ C2007757

Câu 3:​​ Đa thc​​ Px=32x5-80x4+80x3-40x2+10x-1​​ là khai trin ca nh​​ thc nào dưi đây?

A.​​ 1-2x5.B.​​ 1+2x5.C.​​ 2x-15.D.​​ x-15

Câu 4:​​ Tìm s​​ hng cha​​ x7​​ trong khai trin​​ (x-1x)13

A.​​ -C134x7.B.​​ -C133.C.​​ -C133x7.D.​​ C133x7.

Câu 5:​​ Tìm s​​ hng cha​​ x3​​ trong khai trin​​ (x+12x)9

A.​​ 18C93x3.B.​​ 18C93x3.C.​​ -C93x3.D.​​ C93x3.

Câu 6:​​ Tìm s​​ hng cha​​ x31​​ trong khai trin​​ (x+1x2)40

A.​​ -C4037x31.B.​​ C4037x31.C.​​ C402x31.D.​​ C404x31.

Câu 7:​​ Tìm s​​ hng không cha​​ x​​ trong khai trin​​ (x2+2x)6

A.​​ 24C62.B.​​ 22C62.C.​​ -24C64.D.​​ -22C64.

Câu 8:​​ Tìm s​​ hng không​​ cha​​ x​​ trong khai trin​​ (xy2-1xy)8

A.​​ 70y4.B.​​ 60y4.C.​​ 50y4.D.​​ 40y4.

Câu 9:​​ Tìm s​​ hng cha​​ x3y​​ trong khai trin​​ (xy+1y)5

A.​​ 3x3y.B.​​ 5x3y.C.​​ 10x3y.D.​​ 4x3y.

Câu 10:​​ Tìm h​​ s​​ ca​​ x6​​ trong khai trin​​ 1x+x33n+1​​ vi​​ x0, biết​​ n​​ là s​​ nguyên

dương tha mãn​​ 3Cn+12+nP2=4An2.

A.​​ 210x6.B.​​ 120x6.C.​​ 120.D.​​ 210.

Câu 11:​​ Tìm h​​ s​​ ca​​ x9​​ trong khai trin​​ 1-3x2n,​​ biết​​ n​​ là s​​ nguyên dương​​ tha mãn​​ 2Cn2+143Cn3=1n.

A.​​ -C18939.B.​​ -C18939x9.C.​​ C18939x9.D.​​ C18939

Câu 12:​​ Tìm s​​ hng không cha​​ x​​ trong khai trin​​ (2x-3x3)2n​​ vi​​ x0, biết​​ n​​ là s​​ nguyên dương tha mãn​​ Cn3+2n=An+12.

A.​​ -C1612.24.312.B.​​ C160216.C.​​ C1612.24.312.D.​​ C1616.20.

Câu 13:​​ Tìm h​​ s​​ ca​​ x7​​ trong khai trin​​ (3x2-2x)n​​ vi​​ x0, biết h​​ s​​ ca s​​ hng th​​ ba trong khai​​ trin bng 1080.

A.​​ 1080.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B.​​ 810.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ C.​​ 810.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ D.​​ 810.

Câu 14:​​ Tìm s​​ t​​ nhiên​​ n​​ , biết h​​ s​​ ca s​​ hng th​​ 3 theo s​​ mũ gim dn ca​​ xtrong khai trin​​ (x-13)n​​ bng 4.

A.​​ 8.B.​​ 17.C.​​ 9.D.​​ 4.

Câu 15:​​ Tìm s​​ hng đng gia trong khai trin​​ x3+xy21.

A.​​ C2110x40y10.B.​​ C2110x43y10.

C.​​ C2111x41y11.D.​​ C2110x43y10;​​ C2111x41y11.

Câu 16:​​ Tính tng​​ S​​ tt c​​ các h​​ s​​ trong khai trin​​ 3x-417

A.​​ S=1.B.​​ S=-1.C.​​ S=0.D.​​ S=8192.

Câu 17:​​ Khai trin đa thc​​ Px=2x-11000​​ ta đưc

Px=a1000x1000+a999x999++a1x+a0.

Mệnh đề​​ nào sau đây là đúng?

A.​​ a1000+a999++a1=2n.B.​​ a1000+a999++a1=2n-1.

C.​​ a1000​​ +a999​​ ++a1​​ =​​ 1D.​​ a1000​​ +a999​​ ++a1​​ =​​ 0

Câu 18:​​ Tìm h​​ s​​ ca​​ x5​​ trong khai trin​​ Px=x1-2x5+x21+3x10

A.​​ 80.B.​​ 3240.C.​​ 3320.D.​​ 259200.

Câu 19:​​ Tìm h​​ s​​ cha​​ x10​​ trong khai trin​​ fx=14x2+x+12x+23n​​ vi​​ n​​ là s​​ t​​ nhiên tha mãn h​​ thc​​ An3+Cnn-2=14n.

A.​​ 25C1910B.​​ 25C1910x10.C.​​ 29C1910D.​​ 29C1910x10.

Câu 20:​​ Tìm h​​ s​​ ca​​ x4​​ trong khai trin​​ Px=1-x-3x3n​​ vi​​ n​​ là s​​ t​​ nhiên​​ tha mãn h​​ thc​​ Cnn2+6n+5=An+12.

A.​​ 210.B.​​ 840.C.​​ 480.D.​​ 270.

Câu 21:​​ Tìm h​​ s​​ ca​​ x10​​ trong khai trin​​ 1+x+x2+x35

A.​​ 5.B.​​ 50.C.​​ 101.D.​​ 105.

Câu 22:​​ Tìm h​​ s​​ ca​​ x5​​ trong khai trin

​​ Px=1+x+21+x2++81+x8

A.​​ 630.B.​​ 635.C.​​ 636.D.​​ 637.

Câu 23:​​ Mnh đ​​ nào sau đây là đúng?

A.​​ C2n0​​ +C2n1​​ +​​ +C2nn​​ =​​ C2nn+1​​ +C2nn+2​​ +​​ +C2n2n.

B.​​ C2n0​​ +C2n1​​ ++c2nn-1​​ =​​ c2nn+1​​ +c2nn+2​​ +​​ +C2n2n.

C.​​ C2n0+C2n1++C2nn-2=C2nn+1+C2nn+2++C2n2n.

D.​​ C2n0​​ +C2n1​​ +​​ +C2nn+1​​ =​​ C2nn+1​​ +C2nn+2​​ +​​ +C2n2n.

Câu 24:​​ Tính tng​​ S=Cn0+Cn1+Cn2++Cnn.

A.​​ S=2n-1.B.​​ S=2n.C.​​ S=2n1.D.​​ S=2n+1.

Câu 25:​​ Tính tng​​ S=C2n0+C2n1+C2n2++C2n2n.

A.​​ S=22n.B.​​ S=22n-1.C.​​ S=2n.D.​​ S=22n+1.

Câu 26:​​ Tìm s​​ nguyên dương​​ n​​ tha mãn​​ C2n+11+C2n+12++C2n+1n=220-1.

A.​​ n=8.B.​​ n=9.C.​​ n=10.D.​​ n=11.

Câu 27:​​ Tìm s​​ nguyên dương​​ n​​ tha mãn​​ C2n+11+C2n+13++C2n+12n+1=1024.

A.​​ n=5.B.​​ n=9.C.​​ n=10.D.​​ n=4.

Câu 28:​​ Tính tng​​ S=Cn0+3Cn1+32Cn3++3nCnn.

A.​​ S=3n.B.​​ S=2n.C.​​ S=3.2n.D.​​ S=4n.

Câu 29:​​ Khai trin đa thc​​ Px=1+2x12=a0+a1x++a12x12. Tìm h​​ s​​ ak​​ 0k12​​ ln nht​​ trong khai trin trên.

A.​​ C12828.B.​​ C12929.C.​​ C1210210.D.​​ 1+C12828.

Câu 30:​​ Khai trin đa thc​​ Px=13+23x10=​​ 

a0+a1x++a9x9+a10x10.​​ Tìm h​​ s​​ ak​​ 0k10​​ ln nht trong khai trin trên.

A.​​ 1+27310C107.B.​​ 27310C107.C.​​ 26310C106.D.​​ 28310C108.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Câu 1.​​ Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

2x-x210=k=010C10k.2x10k.-x2k

=k=010C10k.2x1=k=010C10k.210k.x10+k

H​​ s​​ ca​​ x12​​ ng vi​​ 10+k=12k=2​​ 

h​​ s​​ cn tìm​​ C10228.​​ ChnB.

Câu 2.​​ Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

5x-12007=k=02017C2017k.5x2017k.-1k

=k=02017C2017k.52017k.-1k.x2017k

H​​ s​​ ca​​ x2000​​ ng vi​​ 2017-k=2000k=7

h​​ s​​ cn tìm​​ -C20177.52000=-C20072000.52000. Chn C.

Câu 3.​​ Li gii. Nhn thy​​ Px​​ có du đan xen nên loi đáp án B.

H​​ s​​ ca​​ x5​​ bng 32 nên loi đáp án​​ D​​ và còn li hai đáp án A và​​ C​​ thì ch​​ có​​ C​​ phù hp​​ (vì khai trin s​​ hng đu tiên ca đáp án​​ C​​ là​​ 32x5.) Chn C.

Câu 4.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

x-1x13=k=013C13k.x13k.-1xk

=k=013C13k.-1k.x132k

H​​ s​​ ca​​ x7​​ ng vi​​ 13-2k=7k=3​​ s​​ hng cn tìm​​ -C133x7. Chn C.

Câu 5.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

x+12x9=k=09C9k.x9k.12xk

=k=09C9k.12k.x92k

H​​ s​​ ca​​ x3​​ ng vi​​ 9-2k=3k=3​​ s​​ hng cn tìm​​ 18C93x3.​​ Chn B.

Câu 6.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

x+1x240=k=040C40k.x40k1x2k

​​ =k=040C40k.x403k

H​​ s​​ ca​​ x31​​ ng vi​​ 40-3k=31k=3​​ s​​ hng cn tìm​​ C4037x31. Chn B.

Câu 7.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

x2+2x6=k=06C6k.x26-k.2xk

=k=06C6k.2k.x123k

S​​ hng không cha​​ x​​ ng vi​​ 12-3k=0k=4

​​ s​​ hng cn tìm​​ C64.24=24C62. Chn A.

Câu 8.Li gii. Theo khai​​ trin nh​​ thc Niutơn, ta có

xy2-1xy8=k=08C8k.xy28k.-1xyk

=k=08C8k.-1k.x82k.y163k

S​​ hng không cha​​ x​​ ng vi​​ 8-2k=0k=4

​​ s​​ hng cn tìm​​ C84y4=70y4. ChnA.

Câu 9.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

xy+1y5=k=05C5k.xy5k.1yk

=k=05C5k.x5k.y52k

H​​ s​​ ca​​ x3y​​ ng vi​​ 5-k=35-2k=1k=2​​ s​​ hng cn tìm​​ C52x3y=10x3y.

Chọn C.

Câu 10.Li gii. T​​ phương trình​​ 3Cn+12+nP2=4An2n=3.

Vi​​ n=3, ta có​​ 1x+x33n+1=1x+x310=

k=010C10k.1x10k.x3k=k=010C10k.x4k10

H​​ s​​ ca​​ x6​​ ng vi​​ 4k-10=6k=4​​ 

h​​ s​​ cn tìm​​ C104=210. Chn D.

Câu 11.Li gii. T​​ phương trình​​ 2Cn2+143Cn3=1nn=9.

Vi​​ n=9, ta có​​ 1-3x2n=1-3x18=

k=018C18k.-3xk=k=018C18k.-3k.xk

H​​ s​​ ca​​ x9​​ ng vi​​ k=9​​ h​​ s​​ cn tìm​​ -C18939. Chn A.

Câu 12.Li gii. T​​ phương trình​​ Cn3+2n=An+12n=8.

Vi​​ n=8, ta có

2x-3x32n=2x-3x316

=k=016C16k.2x16k.-3x3k

=k=016C16k.216k.-3k.x16-4k3.

S​​ hng không cha​​ x​​ ng vi​​ 16-4k3=0k=12

​​ s​​ hng cn tìm​​ C1612.24.312. Chn C.

A. 1080. B.​​ -810. C. 810. D. 1080.

Câu 13.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

3x2-2xn=k=0nCnk.3x2nk.-2xk

=k=0nCnk.3nk-2k.x2n3k

S​​ hng th​​ 3​​ ng vi​​ k=2, kết hp vi gi​​ thiết ta có

Cn2.3n2.4=1080nn-1.3n=4.5.35n=5.

H​​ s​​ ca​​ x7​​ ng vi​​ 2n-3k=710-3k=7k=1

​​ h​​ s​​ cn tìm​​ C5134-2=-810. Chn B.

Câu 14.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

x-13n=Cn0xn+Cn1-13xn1

+Cn2-132xn2++Cnn-13n

​​ s​​ hng th​​ 3 theo s​​ mũ gim dn ca​​ x​​ là​​ Cn2-132xn2

Yêu cu bài toán​​ Cn2-132=4

n!2!n-2!.19=4n=9

Do​​ nN​​ nên ta chn​​ n=9​​ tha mãn. Chn C.

Câu 15.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

x3+xy21=k=021C21k.x321-k.xyk

=k=021C21k.x632k.yk

Suy ra khai trin​​ x3+xy21​​ có 22 s​​ hng nên có hai s​​ hng đng gia là s​​ hng

th​​ 11 (ng vi​​ k=10) và s​​ hng th​​ 12 (ng vi​​ k=11).

Vy hai s​​ hng​​ đng gia cn tìm là​​ C2110x43y10;​​ C2111x41y11. Chn D.

Câu 16.Li gii. Tính tng các h​​ s​​ trong khai trin​​ ​​ cho​​ x=1.

Khi đó​​ S=3.1-417=-1. Chn B.

Câu 17.Li gii. Ta có​​ Px=a1000x1000+a999x999++a1x+a0.

Cho​​ x=1​​ ta đưc​​ P1=​​ a1000​​ +a999++a1+a0.

Mt khác​​ Px=2x-11000P1=2.1-11000=1.

T​​ đó suy ra​​ a1000+a999++a1+a0=1

a1000+a999++a1=1-a0.

Mà là s​​ hng không cha​​ x​​ trong khai trin​​ Px=2x-11000​​ nên

a0=C100010002x0-11000=C10001000=1.

Vy​​ a1000+a999++a1=0. Chn D.

Câu 18.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

x1-2x5=x.k=05C5k.-2x5-k

=k=05C5k.-25-k.x6-k

​​ s​​ hng cha​​ x5​​ tương​​ ng vi​​ 6-k=5k=1.

Tương t, ta có​​ x21+3x10=x2.l=010C10l.3x10l

=l=010C10l.310l.x12l

​​ s​​ hng cha​​ x5​​ tương​​ ng vi​​ 12-l=5l=7.

Vy h​​ s​​ ca​​ x5​​ cn tìm​​ Px​​ là​​ C51.24+C107.33=3320. Chn C.

Câu 19.Li gii. T​​ phương trình​​ An3+Cnn2=14nn=5.

Vi​​ n=5, ta có​​ fx=14x2+x+12x+23n

=116x+24x+215=116x+219

Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có​​ fx=116x+219=116k=019C19k.2k.x19k

S​​ hng​​ cha​​ x10​​ trong khai trin tương​​ ng vi​​ 19-k=10k=9.

Vy h​​ s​​ ca s​​ hng cha​​ x10​​ trong khai trin là​​ 116C191029=25C1910. Chn A.

Câu 20.Li gii. T​​ phương trình​​ Cnn2+6n+5=An+12n=10.

Vi​​ n=10, khi đó​​ Px=1-x-3x3n=1-x-3x310.

Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

Px=1-x-3x310=1-x+3x310

=k=010C10k-1kx+3x3k

=k=010C10k-1kxk1+3x2k

=k=010C10kl=0kCkl-1k3lxk+2l

S​​ hng cha​​ x4​​ trong khai trin tương​​ ng vi​​ k+2l=40k10k;l=4;0,2;10lk

Vy h​​ s​​ ca s​​ hng​​ cha​​ x4​​ trong khai trin là​​ C104C40+C102C213=480. ChnC.

Câu 21.Li gii. Theo khai trin nh​​ thc Niutơn, ta có

1+x+x2+x35=1+x51+x25

=k=05C5kxk.l=05C5lx2l=k=05C5k.l=05C5l.xk+2l

S​​ hng cha​​ x10​​ trong khai trin tương​​ ng vi​​ k+2l=10k=10-2l.

Kết hp vi điu kin ta có h​​ k+2l=10k,lN0k5,0l5

k;l=0;5,2;4,4;3.

Vy h​​ s​​ cn tìm là​​ C50.C55+C52.C54+C54.C53=101. Chn C.

Câu 22.Li gii. Các biu thc​​ 1+x​​ ,​​ 1+x2,....,1+x4​​ không cha s​​ hng cha​​ x5.

H​​ s​​ ca s​​ hng cha​​ x5​​ trong khai trin 5​​ 1+x5​​ là​​ 5C55.

H​​ s​​ ca s​​ hng cha​​ x5​​ trong khai trin 6​​ 1+x6​​ là​​ 6C65.

H​​ s​​ ca s​​ hng cha​​ x5​​ trong khai trin 7​​ 1+x7​​ là​​ 7C75.

H​​ s​​ ca s​​ hng cha​​ x5​​ trong khai trin 8​​ 1+x8​​ là​​ 8C85.

Vy h​​ s​​ ca​​ x5​​ trong khai trin​​ Px​​ là​​ 5C55+6C65+7C75+8C85=636. Chn C.

Câu 23.Li​​ gii. Áp dng công thc​​ Cnk=Cnnk, ta có​​ C2n0=C2n2nC2n1=C2n2n1C2nn1=C2nn+1

Cng vế​​ theo vế, ta đưc​​ C2n0+C2n1++C2nn1=

C2nn+1+C2nn+2++C2n2n. Chn B.

Câu 24.​​ Li gii. Khai trin nh​​ thc Niutơn ca​​ 1+xn, ta có

1+xn=Cn0+Cn1x+Cn2x2+...+Cnnxn.

Cho​​ x=1, ta đưc​​ Cn0+Cn1+Cn2+...+Cnn=1+1n=2n. Chn B.

Câu 25.Li gii. Khai trin nh​​ thc Niutơn ca​​ 1+x2n, ta có

1+x2n=C2n0+C2n1x+C2n2x2+...+C2n2nx2n.

Cho​​ x=1, ta đưc​​ C2n0+C2n1+C2n2+...+C2n2n=

1+12n=22n. Chn A.

Câu 26.Li gii.​​ 

Ta​​ có​​ 1+12n+1=C2n+10+C2n+11++C2n+12n+1. ( 11)

Li có​​ C2n+10=C2n+12n+1;​​ C2n+11=C2n+12n;​​ 

C2n+12=C2n+12n1;​​ ;​​ C2n+1n=C2n+1n+1. (2)

T​​ ( 1) và (2) , suy ra​​ C2n+10+C2n+11++C2n+1n=22n+12

C2n+11++C2n+1n=22n-1

220-1=22n-1n=10.

Vy​​ n=10​​ tha mãn yêu cu bài toán. Chn C.

Câu 27.​​ Li gii. Xét khai trin​​ x+12n+1=

C2n+10x2n+1+C2n+11x2n++C2n+12n+1.

Cho​​ x=1, ta đưc​​ 22n+1=C2n+10+C2n+11++C2n+12n+1. ( 1)

Cho​​ x=-1, ta đưc​​ 0=-C2n+10+C2n+11-+C2n+12n+1. (2)

Cộng ( 1) và (2) vế​​ theo vế, ta được

22n+1=2C2n+11+C2n+13++C2n+12n+1

22n+1=2.1024n=5.​​ Chn A.

Câu 28.Li gii. Khai trin nh​​ thc Niutơn ca​​ 1+xn, ta có

1+xn=Cn0+Cn1x+Cn2x2+...+Cnnxn.

Cho​​ x=3, ta đưc​​ Cn0+3Cn1+32Cn3++3nCnn=

1+3n=4n. Chn D.

Câu 29.Li gii. Khai trin nh​​ thc Niutơn ca​​ 1+2x12, ta có

1+2x12=k=012C12k2xk=k=012C12k2kxk

Suy ra​​ ak=C12k2k.

H​​ s​​ ak​​ ln nht khi​​ akak+1akak12k.c12k2k+1C12k+12kc12k2k1C12k1

112-k2k+12k112-k+1233k263

0k12kNk=8

Vy h​​ s​​ ln nht là​​ a8=C128.28. Chn B.

Câu 30.​​ Li gii. Khai trin nh​​ thc Niutơn ca​​ 13+23x10, ta có

13+23x10=k=010C10k1310k23xk

=k=010C10k1310k23kxk.

Suy ra​​ ak=C10k1310k23k

Gi​​ s​​ ak​​ là h​​ s​​ ln nht, khi đó​​ akak+1akak1

C10k1310-k23kC10k+11310-(k+1)23k+1C10k1310-k23kC10k-11310-(k-1)23k-1​​ 

k193k223​​ 0k10k=7​​ 

Vy h​​ s​​ ln nht là​​ a7=27310C107. Chn B.

 

 

Bài trướcSoạn Văn Bài 4: Truyện An Dương Vương Và Mị Châu-Trọng Thủy
Bài tiếp theoSoạn Văn Bài 5: Uy-Lit-Xơ Trở Về

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây