Trắc Nghiệm Phương Trình Bất Phương Trình Mũ Lôgarit Có Đáp Án Và Lời Giải (Phần 2)

0
1422

Trắc nghiệm phương trình bất phương trình mũ lôgarit (phần 2)có đáp án và lời giải rất hay. Các bạn xem để ôn tập và cũng cố các kiến thức đã học.

Vấn đề 2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Câu 46. (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017)​​ Giải phương trình​​ log4x-1=3.

 A.​​ x=63.​​ B.​​ x=65.​​ C.​​ x=80.​​ D.​​ x=82.

Câu​​ 47.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của phương trình​​ log6x5-x=1.

A.​​ S=2;3.B.​​ S=4;6.​​ C.​​ S=1;-6.​​ D.​​ S=-1;6.

Câu​​ 48.​​ Phương trình​​ log2x-3x+4=3​​ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

A.​​ 4.​​ B. 1.​​ C. 2.​​ D.​​ 0.

Câu​​ 49.​​ Tính​​ P​​ là tích tất cả các nghiệm của phương trình​​ log12x2-3x+2x=0.

A.​​ P=4.​​ B.​​ P=22.C.​​ P=2.​​ D.​​ P=1.

Câu​​ 50.​​ Phương trình​​ log2x-3+2log43.log3x=2​​ có​​ tất cả bao nhiêu nghiệm?

A. 1.B. 2.C. 3.D.​​ 0.

Câu​​ 51.​​ Biết​​ rằng​​ phương trình​​ 2logx+2+log4=logx+4log3​​ có hai nghiệm​​ phân biệt​​ x1,x2  x1<x2. Tính​​ P=x1x2.

A.​​ P=4.B.​​ P=14.C.​​ P=64.D.​​ P=164.

Câu​​ 52.​​ Biết​​ rằng​​ phương trình​​ log139x2+log3x281-7=0​​ có hai nghiệm​​ phân biệt​​ x1,x2. Tính​​ P=x1x2.

A.​​ P=193.B.​​ P=36.C.​​ P=93.D.​​ P=38.

Câu 53. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017)​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của phương trình​​ log2x-1+log12x+1=1.

 A.​​ S=3+132. B.​​ S=3.

 C.​​ S=2-5;2+5. D.​​ S=2+5.

Câu 54.​​ Cho phương trình​​ log2log18x3+log2x+x+1=3.​​ Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 A. Nghiệm của phương trình là số nguyên âm.

 B. Nghiệm của phương trình là số chính phương.

 C. Nghiệm của phương trình là số nguyên tố.​​ 

 D. Nghiệm của phương trình là số vô tỉ.

Câu​​ 55.​​ Số nghiệm của phương trình​​ log4log2x+log2log4x=2​​ là:

A. 0.​​ B. 1.​​ C. 2.​​ D. Nhiều hơn​​ 2.

Câu 56.​​ Tính​​ P​​ tích tất cả các nghiệm của phương trình​​ log2x-logx64=1.

 A.​​ P=1.​​ B.​​ P=2.​​ C.​​ P=4.​​ D.​​ P=8.

Câu​​ 57.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của phương trình​​ log29-2x=3-x.​​ 

 A.​​ S=-3;0.​​  B.​​ S=0;3.C.​​ S=1;3.D.​​ S=-3;1.

Câu 58.​​ Biết rằng phương trình​​ logx.log100x2=4​​ có hai nghiệm có dạng​​ x1​​ và​​ 1x2​​ trong đó​​ x1,x2​​ là những số nguyên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 A.​​ x2=1x12.​​ B.​​ x2=x12.​​ C.​​ x1.x2=1.​​ D.​​ x2=100x1.​​ 

Câu 59.​​ Phương trình​​ log2017x+log2016x=0​​ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

A.​​ 0.B.​​ 1.C.​​ 2.D.​​ 3.

Câu 60.​​ Cho phương trình​​ log4x.log24x+log2x32=0. Nếu đặt​​ t=log2x,​​ ta được phương trình nào sau đây?

 A.​​ t2+14t-4=0.B.​​ t2+11t-3=0.

C.​​ t2+14t-2=0.D.​​ t2+11t-2=0.

Câu 61.​​ Tổng lập phương các nghiệm của phương trình​​ log2x.log32x-1=2log2x​​ bằng:

 A.​​ 6.​​ B.​​ 26.​​ C.​​ 126.​​ D.​​ 216.

Câu 62.​​ Biết rằng phương trình​​ log33x+1-1=2x+log132​​ có hai nghiệm​​ x1​​ và​​ x2.​​ Hãy tính tổng​​ S=27x1+27x2.​​ 

A.​​ S=180.​​ B.​​ S=45.​​ C.​​ S=9.​​ D.​​ S=252.​​ 

Câu 63.​​ Số nghiệm của phương trình​​ x3-5x2+6xlnx-1=0​​ là:

A. 0.​​ B. 1.​​ C. 2.C. 3.

Câu 64.​​ Biết rằng phương trình​​ 2log2x+log121-x=12log2x-2x+2​​ có nghiệm duy nhất có dạng​​ a+b3​​ với​​ a,bZ. Tính tổng​​ S=a+b.

 A.​​ S=6. ​​​​ B.​​ S=2. ​​​​ C.​​ S=-2. ​​​​ D.​​ S=-6. ​​​​ 

Câu 65.​​ Phương trình​​ log3x2-2x+1x+x2+1=3x​​ có tổng tất cả các nghiệm bằng:​​ 

 A.​​ 3.​​ B.​​ 5.C.​​ 5. ​​ D.​​ 2.

Câu 66. (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017)​​ Giải bất phương trình​​ log23x-1>3.​​ 

 A.​​ x>3.​​ B.​​ 13<x<3.C.​​ x<3.​​ D.​​ x>103.

Câu​​ 67.​​ Cho bất phương trình​​ log13x2-2x+6-2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.​​ Tập nghiệm của bất phương trình​​ là nửa khoảng.

B.​​ Tập nghiệm của bất phương trình​​ là một đoạn.

 C.​​ Tập nghiệm của bất phương trình​​ là hợp của hai nửa khoảng.​​ 

D.​​ Tập nghiệm của bất phương trình​​ là hợp của hai đoạn.

Câu 68.​​ Gọi​​ Mx0;y0​​ là điểm thuộc đồ thị hàm số​​ y=log3x. Tìm điều kiện của​​ x0​​ để điểm​​ M​​ nằm phía trên đường thẳng​​ y=2.

 A.​​ x0>0.​​ B.​​ x0>9.​​ C.​​ x0>2.​​ D.​​ x0<2.

Câu 69.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ log15x2-1<log153x-3.

 A.​​ S=2;+.B.​​ S=-;12;+.

 C.​​ S=-;-12;+.D.​​ S=1;2.

Câu 70.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ logax2-x-2>loga-x2+2x+3, biết​​ 94​​ thuộc​​ S.

A.​​ S=2;52. B.​​ S=-1;52.​​  C.​​ S=-;-1. D.​​ S=52;+.

Câu​​ 71.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ lnx2>ln4x-4.

A.​​ S=2;+.​​ B.​​ S=1;+.​​ C.​​ S=R\2.D.​​ S=1;+\2.

Câu​​ 72.​​ Gọi​​ S​​ là tập nghiệm của bất phương trình​​ log0,34x2log0,312x-5.​​ Kí hiệu​​ m,M​​ lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của tập​​ S. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.​​ m+M=3.​​ B.​​ m+M=2.​​ C.​​ M-m=3.​​ D.​​ M-m=1.​​ 

Câu​​ 73.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ log10logx2+21<1+logx.

A.​​ S=3;7.B.​​ S=-;37;+.

C.​​ S=-;3.D.​​ S=7;+.

Câu 74.​​ Có bao nhiêu số nguyên dương​​ x​​ thỏa mãn bất phương trình​​ logx-40+log60-x<2?

A.​​ 20.B.​​ 18.C.​​ 21.D.​​ 19.

Câu​​ 75.​​ Biết rằng tập nghiệm của bất phương trình​​ log21+log19x-log9x<1​​ có dạng​​ S=1a;b​​ với​​ a,b​​ là những số nguyên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 ​​ A.​​ a=-b.​​ B.​​ a+b=1.​​ C.​​ a=b.​​ D.​​ a=2b.​​ 

Câu​​ 76.​​ Có bao nhiêu giá trị nguyên của​​ x​​ trong đoạn​​ -2018;2018​​ thỏa mãn bất phương trình​​ log π4 log2x+2x2-x<0?

A.​​ 4033.B.​​ 4031.C.​​ 4037.D.​​ 2018.

Câu​​ 77.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ log2x+log3x>1+log2xlog3x.

A.​​ S=3;+.B.​​ S=0;23;+.

C.​​ S=2;3.D.​​ S=-;23;+.

Câu​​ 78.​​ Có tất cả bao nhiêu số nguyên thỏa mãn bất phương trình​​ log 12 log22-x2>0?

 ​​ A.​​ 1.​​ B.​​ 2.​​ C.​​ 3.​​ D.​​ 0.​​ 

Câu 79.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ log12log32x+1x-1>0.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​  A.​​ S=-;14;+.B.​​ S=-;-21;+.​​   ​​​​ 

 C.​​ S=-2;11;4.​​ D.​​ S=-;-24;+.

Câu​​ 80.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ 1-log4x1-log2x12.

A.​​ S=0;2.​​ B.​​ S=2;+.C.​​ S=-;2.D.​​ S=2;+.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Vấn đề 2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

 

Câu 46. (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017)​​ Giải phương trình​​ log4x-1=3.

 A.​​ x=63.​​ B.​​ x=65.​​ C.​​ x=80.​​ D.​​ x=82.

Lời giải.​​ Phương trình​​ x-1=43x-1=64x=65.​​ Chọn B.

Câu​​ 47.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của phương trình​​ log6x5-x=1.

A.​​ S=2;3.B.​​ S=4;6.​​ C.​​ S=1;-6.​​ D.​​ S=-1;6.

Lời giải.​​ Phương trình​​ x5-x=6x2-5x+6=0x=2x=3.​​ Chọn A.

Câu​​ 48.​​ Phương trình​​ log2x-3x+4=3​​ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

A.​​ 4.​​ B. 1.​​ C. 2.​​ D.​​ 0.

Lời giải.​​ Phương trình​​ x-3x+4=8x-3x-4=0

x=-1vonghiemx=4x=16.​​ Chọn B.

Câu​​ 49.​​ Tính​​ P​​ là tích tất cả các nghiệm của phương trình​​ log12x2-3x+2x=0.

A.​​ P=4.​​ B.​​ P=22.C.​​ P=2.​​ D.​​ P=1.

Lời giải.​​ Phương trình​​ x2-3x+2x=1x2-4x+2=0

x=2-2=x1x=2+2=x2

P=x1x2=2-22+2=4-2=2.​​ Chọn C.

Hoặc từ phương trình​​ x2-4x+2=0Vietx1x2=2.

Câu​​ 50.​​ Phương trình​​ log2x-3+2log43.log3x=2​​ có​​ tất cả bao nhiêu nghiệm?

A. 1.B. 2.C. 3.D.​​ 0.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x-3>0x>0x>3.

Phương trình​​ log2x-3+2log4x=2log2x-3+log2x=2

log2x-3x=2x-3x=22

x2-3x-4=0x=-1loaïix=4thoaûmaõnChọn A.

Câu​​ 51.​​ Biết​​ rằng​​ phương trình​​ 2logx+2+log4=logx+4log3​​ có hai nghiệm​​ phân biệt​​ x1,x2  x1<x2. Tính​​ P=x1x2.

A.​​ P=4.B.​​ P=14.C.​​ P=64.D.​​ P=164.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0.

Phương trình​​ logx+22+log4=logx+log81

log4x+22=log81x

4x+22=81x4x2-65x+16=0

x=14=x1thoûamaõnx=16=x2thoûamaõnP=x1x2=14.16=164Chọn D.

Câu​​ 52.​​ Biết​​ rằng​​ phương trình​​ log139x2+log3x281-7=0​​ có hai nghiệm​​ phân biệt​​ x1,x2. Tính​​ P=x1x2.

A.​​ P=193.B.​​ P=36.C.​​ P=93.D.​​ P=38.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0.

Phương trình​​ -2-log3x2+log3x2-log381-7=0

log32x+6log3x-7=0log3x=1log3x=-7

x=3=x1thoax=3-7=x2thoa

P=x1x2=3.3-7=3-6=136=193.​​ Chọn A.

Câu 53. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017)​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của phương trình​​ log2x-1+log12x+1=1.

 A.​​ S=3+132. B.​​ S=3.

 C.​​ S=2-5;2+5. D.​​ S=2+5.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>1.

Phương trình​​ 2log2x-1-log2x+1=1

log2x-12=1+log2x+1

log2x-12=log22x+1

x-12=2x+1

x2-4x-1=0x=2+5thoax=2-5loai​​ 

S=2+5Chọn D.

Câu 54.​​ Cho phương trình​​ log2log18x3+log2x+x+1=3.​​ Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 A. Nghiệm của phương trình là số nguyên âm.

 B. Nghiệm của phương trình là số chính phương.

 C. Nghiệm của phương trình là số nguyên tố.​​ 

 D. Nghiệm của phương trình là số vô tỉ.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0.

Phương trình​​ log2-log2x+log2x+x+1=3

log2x+1=3x+1=8x=7thoûamaõn.​​ Chọn C.

Câu​​ 55.​​ Số nghiệm của phương trình​​ log4log2x+log2log4x=2​​ là:

A. 0.​​ B. 1.​​ C. 2.​​ D. Nhiều hơn​​ 2.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0log2x>0log4x>0x>1.

Phương trình​​ 12log2log2x+log212log2x=2

12log2log2x+log212+log2log2x=2

12log2log2x-1+log2log2x=2

32log2log2x=3log2log2x=2

log2x=4x=16thoa.​​ Vậy phương trình có nghiệm duy nhất.​​ Chọn B.

Câu 56.​​ Tính​​ P​​ tích tất cả các nghiệm của phương trình​​ log2x-logx64=1.

 A.​​ P=1.​​ B.​​ P=2.​​ C.​​ P=4.​​ D.​​ P=8.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ 0<x1.

Phương trình​​ log2x-6logx2=1.

Đặt​​ t=log2xt0, phương trình trở thành​​ t-6t=1t2-t-6=0t0t=3t=-2

log2x=3log2x=-2x=8=x1x=14=x2​​ 

P=x1x2=2Chọn B.

Câu​​ 57.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của phương trình​​ log29-2x=3-x.​​ 

 A.​​ S=-3;0.​​  B.​​ S=0;3.C.​​ S=1;3.D.​​ S=-3;1.

Lời giải.​​ Phương trình​​ 9-2x=23-x9-2x=82x

2x2-9.2x+8=02x=12x=8x=0x=3.​​ Chọn B.

Câu 58.​​ Biết rằng phương trình​​ logx.log100x2=4​​ có hai nghiệm có dạng​​ x1​​ và​​ 1x2​​ trong đó​​ x1,x2​​ là những số nguyên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 A.​​ x2=1x12.​​ B.​​ x2=x12.​​ C.​​ x1.x2=1.​​ D.​​ x2=100x1.​​ 

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0.

Phương trình​​ logxlog100+logx2=4logx2+2logx=4

2log2x+2logx-4=0

logx=1logx=-2x=10thoax=1100thoa

Suy ra​​ x1=10​​ và​​ x2=100​​ nên​​ x2=x12.​​ Chọn B.

Câu 59.​​ Phương trình​​ log2017x+log2016x=0​​ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

A.​​ 0.B.​​ 1.C.​​ 2.D.​​ 3.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0.

Phương trình​​ log2017x+log20162017.log2017x=0

log2017x.1+log20162017=0

log2017x=0x=1.​​ Chọn B.

Câu 60.​​ Cho phương trình​​ log4x.log24x+log2x32=0. Nếu đặt​​ t=log2x,​​ ta được phương trình nào sau đây?

 A.​​ t2+14t-4=0.B.​​ t2+11t-3=0.

C.​​ t2+14t-2=0.D.​​ t2+11t-2=0.

Lời giải.​​ Ta có​​ 

*log4x.log24x=log22x.2+log2x

=12log2x2+log2x=t+12t2

*log2x32=log212x32=2log2x32

=2log2x3-1=6log2x-2=6t-2

Do đó phương trình đã cho trở thành​​ t+12t2+6t-2=0t2+14t-4=0.​​ Chọn A.

Câu 61.​​ Tổng lập phương các nghiệm của phương trình​​ log2x.log32x-1=2log2x​​ bằng:

 A.​​ 6.​​ B.​​ 26.​​ C.​​ 126.​​ D.​​ 216.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>12.

Phương trình​​ log2x.log32x-1-2=0

log2x=0log32x-1=2x=12x-1=9

x=1thoax=5thoa13+53=126.​​ Chọn C.​​ 

Câu 62.​​ Biết rằng phương trình​​ log33x+1-1=2x+log132​​ có hai nghiệm​​ x1​​ và​​ x2.​​ Hãy tính tổng​​ S=27x1+27x2.​​ 

A.​​ S=180.​​ B.​​ S=45.​​ C.​​ S=9.​​ D.​​ S=252.​​ 

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ 3x+1-1>0x>-1.

Phương trình​​ log33x+1-1=2x-log32

log33x+1-1+log32=2x

log33x+1-1.2=2x

3x+1-1.2=32x6.3x-2=32x

32x-6.3x+2=0Viet3x1+3x2=63x1.3x2=2.

Ta có​​ S=27x1+27x2​​ 

=3x1+3x23-3.3x1.3x23x1+3x2

=63-3.2.6=180Chọn A.

Câu 63.​​ Số nghiệm của phương trình​​ x3-5x2+6xlnx-1=0​​ là:

A. 0.​​ B. 1.​​ C. 2.C. 3.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x-1>0lnx-10x>1x2.

Phương trình​​ x3-5x2+6x=0x=0x=2x=3.

Đối chiếu với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất​​ x=3.​​ Chọn B.

Câu 64.​​ Biết rằng phương trình​​ 2log2x+log121-x=12log2x-2x+2​​ có nghiệm duy nhất có dạng​​ a+b3​​ với​​ a,bZ. Tính tổng​​ S=a+b.

 A.​​ S=6. ​​​​ B.​​ S=2. ​​​​ C.​​ S=-2. ​​​​ D.​​ S=-6. ​​​​ 

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ 0<x<1.

Phương trình​​ log2x2-log21-x=log2x-2x+2

log2x21-x=log2x-2x+2​​ 

x21-x=x-2x+2

x21-x=x+21-x

x21-x2=x1-x+2

x1-x2-x1-x-2=0

x1-x=-1​​ (vô nghiệm) hoặc​​ x1-x=2

x+2x-2=0x=-1+3​​ 

x=4-23a=4b=-2

Chọn B.

 

Câu 65.​​ Phương trình​​ log3x2-2x+1x+x2+1=3x​​ có tổng tất cả các nghiệm bằng:​​ 

 A.​​ 3.​​ B.​​ 5.C.​​ 5. ​​ D.​​ 2.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x2-2x+1x>0x-12x>00<x1.

Phương trình​​ log3x-12x+x2-2x+1=x

log3x-12-log3x+x-12=x

log3x-12+x-12=log3x+x*​​ 

Xét hàm số​​ ft=log3t+t​​ với​​ t>0. Ta có​​ f't=1tln3+1>0,t>0.

Suy ra hàm số​​ ft​​ đồng biến trên​​ 0;+.

Nhận thấy​​ *​​ có dạng​​ fx-12=fx x-12=x

x2-3x+1=0x=3+52thoax=3-52thoa3+52+3-52=3.​​ Chọn A.

Câu 66. (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017)​​ Giải bất phương trình​​ log23x-1>3.​​ 

 A.​​ x>3.​​ B.​​ 13<x<3.C.​​ x<3.​​ D.​​ x>103.

Lời giải.​​ Bất phương trình​​ 3x-1>233x>9x>3.​​ Chọn A.

Câu​​ 67.​​ Cho bất phương trình​​ log13x2-2x+6-2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.​​ Tập nghiệm của bất phương trình​​ là nửa khoảng.

B.​​ Tập nghiệm của bất phương trình​​ là một đoạn.

 C.​​ Tập nghiệm của bất phương trình​​ là hợp của hai nửa khoảng.​​ 

D.​​ Tập nghiệm của bất phương trình​​ là hợp của hai đoạn.

Lời giải.​​ Bất phương trình​​ -log3x2-2x+6-2log3x2-2x+62

x2-2x+69x2-2x-30x3x-1.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là​​ S=-;-13;+.​​ Chọn C.

Câu 68.​​ Gọi​​ Mx0;y0​​ là điểm thuộc đồ thị hàm số​​ y=log3x. Tìm điều kiện của​​ x0​​ để điểm​​ M​​ nằm phía trên đường thẳng​​ y=2.

 A.​​ x0>0.​​ B.​​ x0>9.​​ C.​​ x0>2.​​ D.​​ x0<2.

Lời giải.​​ Đồ thị​​ y=log3x​​ nằm ở phía trên đường thẳng​​ y=2​​ khi​​ log3x>2x>9.

Chọn B.

Câu 69.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ log15x2-1<log153x-3.

 A.​​ S=2;+.B.​​ S=-;12;+.

 C.​​ S=-;-12;+.D.​​ S=1;2.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x2-1>03x-3>0x>1.

Bất phương trình:​​ log15x2-1<log153x-3x2-1>3x-3(chú ý với cơ số​​ 15<1)

x2-3x+2>0x>2x<1dk:x>1x>2.​​ Chọn A.

Câu 70.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ logax2-x-2>loga-x2+2x+3, biết​​ 94​​ thuộc​​ S.

A.​​ S=2;52. B.​​ S=-1;52.​​  C.​​ S=-;-1. D.​​ S=52;+.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x2-x-2>0-x2+2x+3>00<a12<x<30<a1.

Do​​ x=94​​ là nghiệm của bất phương trình đã cho nên​​ loga1316>loga39160<a<1.

Vì​​ 0<a<1​​ nên bất phương trình​​ x2-x-2<-x2+2x+3

2x2-3x-5<0​​ 

-1<x<52dk:2<x<32<x<52Chọn A.

Câu​​ 71.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ lnx2>ln4x-4.

A.​​ S=2;+.​​ B.​​ S=1;+.​​ C.​​ S=R\2.D.​​ S=1;+\2.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ 4x-4>0x0x>1.

Bất phương trình​​ x2>4x-4x2-4x+4>0

x-22>0x2.

Đối chiếu điều kiện, ta được tập nghiệm của bpt là​​ S=1;+\2.​​ Chọn D.

Câu​​ 72.​​ Gọi​​ S​​ là tập nghiệm của bất phương trình​​ log0,34x2log0,312x-5.​​ Kí hiệu​​ m,M​​ lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của tập​​ S. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.​​ m+M=3.​​ B.​​ m+M=2.​​ C.​​ M-m=3.​​ D.​​ M-m=1.​​ 

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x512.

Bất phương trình​​ 4x212x-54x2-12x+50

12x52thoa

Suy ra tập nghiệm của bất phương trình là​​ S=12;52.

Suy ra​​ m=12​​ và​​ M=52​​ nên​​ m+M=3.​​ Chọn​​ A.

Câu​​ 73.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ log10logx2+21<1+logx.

A.​​ S=3;7.B.​​ S=-;37;+.

C.​​ S=-;3.D.​​ S=7;+.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0.

Bất phương trình​​ logx2+21.log10<log10+logx

logx2+21<log10x

x2+21<10x3<x<7thoûamaõnS=3;7.​​ Chọn A.

Câu 74.​​ Có bao nhiêu số nguyên dương​​ x​​ thỏa mãn bất phương trình​​ logx-40+log60-x<2?

A.​​ 20.B.​​ 18.C.​​ 21.D.​​ 19.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ 40<x<60.

Bất phương trình​​ logx-4060-x<2

x-4060-x<102x2-100x+2500>0

x-502>0x50

Kết hợp với điều kiện, ta được​​ 40<x<60x50xZ+x41;...;59\50.​​ Chọn B.

Câu​​ 75.​​ Biết rằng tập nghiệm của bất phương trình​​ log21+log19x-log9x<1​​ có dạng​​ S=1a;b​​ với​​ a,b​​ là những số nguyên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 ​​ A.​​ a=-b.​​ B.​​ a+b=1.​​ C.​​ a=b.​​ D.​​ a=2b.​​ 

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>01+log19x-log9x>0

x>01-2log9x>0

x>0log9x<12x>0x<30<x<3

Bất phương trình​​ 1-2log9x<2log9x>-12x>13.

Đối chiếu với điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình là​​ S=13;3.

Suy ra​​ a=3,b=3.​​ Chọn​​ C.​​ 

Câu​​ 76.​​ Có bao nhiêu giá trị nguyên của​​ x​​ trong đoạn​​ -2018;2018​​ thỏa mãn bất phương trình​​ log π4 log2x+2x2-x<0?

A.​​ 4033.B.​​ 4031.C.​​ 4037.D.​​ 2018.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x+2x2-x>01log2x+2x2-x>02.

Bất phương trình​​ log π4 log2x+2x2-x<log π4 1​​ 

log2x+2x2-x>1(thỏa​​ 2)

log2x+2x2-x>log22​​ 

x+2x2-x>2(thỏa​​ 1)

2x2-x>2-x

2-x<02x2-x02-x02x2-x>2-x2x>1x<-4

x-2018;2018

x-2018;-2017;...;-6;-5;2;3;...;2017;2018

​​ có​​ 4031​​ giá trị nguyên của​​ x​​ thỏa mãn.​​ Chọn B.

Câu​​ 77.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ log2x+log3x>1+log2xlog3x.

A.​​ S=3;+.B.​​ S=0;23;+.

C.​​ S=2;3.D.​​ S=-;23;+.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0.

Bất phương trình​​ log2x-log2xlog3x+log3x-1>0

log2x1-log3x+log3x-1>0

1-log3xlog2x-1>0*​​ 

​​ TH1:​​ log2x-1>01-log3x>0log2x>1log3x<1

x>2x<32<x<3thoa

​​ TH2:​​ log2x-1<01-log3x<0

log2x<1log3x>1x<2x>3: vô nghiệm.

Vậy​​ tập nghiệm của bất phương trình​​ là​​ S=2;3.Chọn C.

Câu​​ 78.​​ Có tất cả bao nhiêu số nguyên thỏa mãn bất phương trình​​ log 12 log22-x2>0?

 ​​ A.​​ 1.​​ B.​​ 2.​​ C.​​ 3.​​ D.​​ 0.​​ 

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ 2-x2>0log22-x2>0

2-x2>02-x2>12-x2>1-1<x<1

Bất phương trình​​ log 12 log22-x2>log 12 1

log22-x2<1log22-x2<log22

2-x2<2x2>0x0.

Đối chiếu điều kiện, bất phương trình có tập nghiệm​​ S=-1;00;1.

Suy ra không có số nguyên nào thuộc tập​​ S.​​ Chọn D.

Câu 79.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ log12log32x+1x-1>0.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​  A.​​ S=-;14;+.B.​​ S=-;-21;+.​​   ​​​​ 

 C.​​ S=-2;11;4.​​ D.​​ S=-;-24;+.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ 2x+1x-1>0log32x+1x-1>02x+1x-1>02x+1x-1>1

2x+1x-1>1x>1x<-2

Bất phương trình​​ log32x+1x-1<12x+1x-1<3

4-xx-1<0x<1x>4

Đối chiếu điều kiện, ta được tập nghiệm​​ S=-;-24;+.​​ Chọn D.​​ 

Câu​​ 80.​​ Tìm tập nghiệm​​ S​​ của bất phương trình​​ 1-log4x1-log2x12.

A.​​ S=0;2.​​ B.​​ S=2;+.C.​​ S=-;2.D.​​ S=2;+.

Lời giải.​​ Điều kiện:​​ x>0log2x1x>0x2.

Bất phương trình​​ 1-12log2x1-log2x12

2-log2x21-log2x122-log2x1-log2x1

2-log2x1-log2x-1011-log2x0

1-log2x<0log2x>1x>2thoa.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là​​ S=2;+.​​ Chọn D.