Đề Thi HK 2 Hóa Lớp 11 Có Đáp Án- Đề 11

0
353

Đề Thi HK 2 Hóa Lớp 11 Có Đáp Án- Đề 11

Câu I : 1, Gọi tên các chất sau: (Cho O = 16, H = 1, N = 14, Ag = 108, Cl = 35,5; C = 12)

a) CH2 = CH2        b) CH3CH2CH2OH        c) CH3CHO

2) Viết công thức cấu tạo (dưới dạng thu gọn) các chất có tên gọi sau:

a) axetilen       b) axit etanoic        c) propan

 Câu II. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. CH2= CH2 + Br2

b. CH3CH2CHO  +  H2    →

c. CH4 +  Cl(tỉ lệ 1:1) →

d. CH3CH2OH  + CuO →

 Câu III.  Cho 28 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít khí H­2 (đktc).

a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xẩy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

c. Cho 28 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 (đủ) thì thu được bao nhiêu gam axit picric ( 2,4,6- trinitrophenol) ?

 Câu IV . Cho 7,52 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và CH3CHO tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được 50,4 gam chất rắn Y. Hòa tan Y bằng dung dịch HCl (dư), thấy còn lại m gam chất rắn Z. Tính m.

Câu V. Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C7H6O3. Biết :

– Khi cho a mol  X tác dụng với Na dư thì thu được a mol khí H2

– a mol X tác dụng vừa đủ với a mol dung dịch NaOH

– X không tham gia phản ứng tráng gương.

Xác định công thức cấu tạo, gọi tên của X.

 …………………….Hết………………………….

 ĐÁP ÁN  

Câu I ( 3 điểm)

Mỗi chất gọi tên/ viết cấu tạo đúng 0,5 điểm

1, Gọi tên các chất sau

a) Etan     b) Ancol etylic/ Etanol      c) Axit fomic / Axit metanoic

2) Viết công thức cấu tạo (dưới dạng thu gọn) các chất có tên gọi sau:

a) CH2= CH- CH3           b) CH º CH          c) CH3CH2CHO

 Câu II ( 2điểm)

 ( Mỗi phương trình đúng 0,5 điểm)

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

  1. CH2= CH- CH3 +  Br2  → CH2BrCHBr-CH3
  2. CH3CHO +  H2   →  CH3CH2OH
  3. CH3– CH3 +  Cl2   →  CH3CH2 Cl + HCl
  4. CH3OH  + CuO  → HCHO  + Cu  + H2O

 

Câu III ( 3 điểm)

  1. Viết 2 ptpu : 1 điểm

C2H5OH   +  Na  C2H5ONa + 1/2 H2    ( 0,5 đ)

a                                   a/2

C6H5OH   +  Na  C6H5ONa + 1/2 H2          ( 0,5 đ)

         b                                   b/2

b) Giải hệ PT

a/2 + b/2  = 0,2

46 a + 94b = 28                                         ( 0,5 đ)     

a = 0,2 ; b = 0,2

% C2H5OH =  32,85%                                  ( 0,5 đ)

c) PT Phản ứng

C6H5OH  +  3HNO3 → (NO2)3C6H2OH  + 3H2O     ( 0,5 đ)

 m =  45,8  gam                                              ( 0,5 đ)

Câu IV   Viết 4 ptpư  (0,5 điểm)

Tính m = 77,64  gam ( 0,5điểm)

Câu V  ( 1 điểm).   Biện Luận và xác định đúng nhóm chức 0,5 đ. Viết đủ 3 đp (0,5)

Thiếu 1 đp trừ 0,25

3 đồng phân       axit  (o,m,p) – hidroxyl benzoic    

 

 

Bài trướcĐề Thi HK 2 Hóa 11 Có Đáp Án- Đề 10
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Hóa 11 Có Đáp Án- Đề 12

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây